UCHWAŁA NR VIII/48/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), postanawia się co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2011 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, zmienionej Uchwałą Nr V/24/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r. i Uchwałą Nr VII/41/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zmienionej Uchwałą Nr V/24/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r. i Uchwałą Nr VII/41/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/48/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 15 września 2011 r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019

1. W Załączniku Nr 2 WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:
1) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny
e-Zdrowie" ujęto ostateczne kwoty na poszczególne lata realizacji 2011-2014; ogólna wartość projektu nie ulega zmianie,
2) zwiększono „wydatki majątkowe” w związku z zadeklarowaniem środków przez Gminę Jasionówka (kwota 20.000 zł) na przedsięwzięcie „Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”,
3) przesunięto kwotę 1.814 zł (zmniejszenie wkładu własnego powiatu przypadającego do realizacji w 2011r. projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie") na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych” (zwiększenie o kwotę 1.814 zł ).

2. W Załączniku Nr 1 WPF zmieniono:
1) dochody ogółem poz. 1 – zwiększenie ogółem o kwotę 133.555 zł,
2) dochody bieżące poz. 1a – zwiększenie o kwotę 108.555 zł,
3) dochody majątkowe poz. 1b - zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
4) wydatki bieżące poz. 2 - zwiększenie o kwotę 70.055 zł,
5) wydatki majątkowe poz.10 - zwiększenie ogółem o kwotę 63.500 zł.
Wprowadzone w/w zmiany (zwiększenia) w zakresie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok nie powodują zmiany wyniku, przychodów i rozchodów budżetu.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-09-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17