UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie skargi P.  ........................... – pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z art. 223 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi P. ...........................– pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, stwierdza się brak podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik do uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach Pana ...........................na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, nie znaleziono podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.

W dniu 11 kwietnia 2011 r. do Starosty Monieckiego wpłynęła skarga pracownika na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach. Ponieważ organem właściwym do rozpatrywania skarg na kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z art.229 pkt 4 kpa jest rada powiatu, przedmiotowa skarga została przekazana do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach, który w dalszej kolejności na sesji Rady Powiatu w Mońkach w dniu 27 kwietnia 2011 r. przekazał ją do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia przez Komisję postępowania wyjaśniającego w sprawie wniesionej skargi i przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uznania jej za zasadną bądź bezzasadną.
Komisja Rewizyjna wyodrębniła z treści pisma następujące sprawy podlegające wyjaśnieniu:
1) niedotrzymanie przez Pracodawcę obietnicy zachowania wysokości wynagrodzenia po zmianie stanowiska pracy,
2) wywoływanie przez Pracodawcę nacisków dotyczących załatwiania spraw, w sposób, zdaniem skarżącego, niezgodny z przepisami prawa,
3) nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników Urzędu.
Rozpatrzeniu spraw zawartych w skardze Komisja poświęciła trzy posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 18 maja 2011 r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi i przeprowadziła rozmowę z autorem skargi Panem ...........................w celu potwierdzenia postawionych zarzutów i ich uszczegółowienia. Po wysłuchaniu skarżącego i omówieniu spraw zawartych w skardze podjęto decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia na dzień 25 maja 2011 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach celem zapoznania się z niektórymi dokumentami Urzędu, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu skargi oraz przeprowadzenia rozmów z pracownikami. W dniu 25 maja 2011 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali poinformowani, że do Zarządu Powiatu w Mońkach wpłynął wniosek Pana Józefa Zbigniewa Falkowskiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach o przeprowadzenie w PUP w Mońkach kontroli przez fachowe służby Starostwa Powiatowego w Mońkach w zakresie spraw objętych skargą Pana ............................ W związku z takim wnioskiem Zarząd poprosił Komisje Rewizyjną o wskazanie zakresu kontroli. Komisja Rewizyjna uznała, że kontrola będzie pomocna w wyjaśnieniu zarzutów skargi i wskazała Zarządowi Powiatu zagadnienia do skontrolowania. Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16 czerwca 2011 r. Radni – Członkowie Komisji dokonali analizy treści protokołu kontroli oraz wyjaśnień do protokołu złożonych przez Dyrektora PUP w Mońkach. Posiadając szerszą wiedzę z zakresu spraw zawartych w skardze, pogłębioną, o przedstawione na podstawie dokumentów zgromadzonych w PUP w Mońkach informacje, Członkowie Komisji przeprowadzili ponownie rozmowę z Panem ..........................., a następnie Panem Józefem Zbigniewem Falkowskim – Dyrektorem - pracodawcą w stosunku do skarżącego. Dla jasności poglądu na sprawy wysłuchano również Pani ......................................................w Powiatowym Urzędzie Pracy i na koniec w związku z nowymi aspektami spraw, które zostały ujawnione podczas rozmów z kadrą zarządzającą urzędem, ponownie ze skarżącym.

Z przeprowadzonych wyjaśnień, materiałów, w tym protokołu kontroli, zgromadzonych podczas rozpatrywania skargi, ustalono:

Ad.1.
Akta osobowe pracownika zawierają wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o wykonywaniu przez Pana ...........................pracy na stanowiskach opisanych w skardze. W zasobach Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w teczkach spraw merytorycznych załatwianych na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego znajdują się dokumenty potwierdzane podpisem skarżącego. Przeniesiony na stanowisko Inspektora Powiatowego od dnia 1 kwietnia 2011 r. Pan ...........................otrzymuje w chwili obecnej wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio przed dniem 1 kwietnia.

Ad.2.
Trudno jest znaleźć potwierdzenie na wywoływanie przez przełożonego nacisków na pracownika w zakresie sposobu załatwiania spraw. Wskazane przez skarżące dokumenty spraw zostały poddane kontroli i nie znaleziono w toku ich załatwiania naruszenia prawa, jedynie drobne nieprawidłowości, które nie mają znaczenia dla oceny zarzutów.

Ad.3.
Analiza zatrudniania pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach wskazuje na przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie. Ostatnio dokonane zatrudnienia na stanowiskach pomocy administracyjnej, w świetle złożonych przez Dyrektora wyjaśnień, nie budzą większych wątpliwości.

Ze względu na obszerność materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, nie widzi się konieczności szczegółowego opisywania wszystkich okoliczności, zdarzeń i ustaleń, które miały wpływ na ocenę zasadności zarzutów skargi.

Reasumując powyższe uznaje się skargę za nieuzasadnioną.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17