UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 157, Nr 230, poz. 1507, z 2011 r. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach uchwalone przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach uchwałą Nr RS/182/2011 z dnia 5 maja 2011 r.,
w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik do uchwały Nr VII/44/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr RS/182/2011

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 43 i art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) uchwala co następuje:

§ 1
Wprowadzić do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/36/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami , n a s t ę p u j ą c e z m i a n y:

1. Dotychczasowy § 5 ust. 1 lit. a Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 5 ust. 1 lit. a/ obywatele całej Polski, ”.

2.W § 6 ust. 2 lit. l Statutu skreśla się wyrazy „opieka paliatywna”.

3. W § 6 ust. 2 lit. ł Statutu skreśla się wyrazy „i transportu sanitarnego”.

4. W § 6 ust. 2 Statutu dodaje się lit. m i n w brzmieniu:
„§ 6 ust. 2 lit. m/ czynności z zakresu opieki paliatywnej,
n/ czynności z zakresu transportu sanitarnego”.

5. W § 8 ust. 2 Statutu po wyrazach „pełni wyznaczony przez niego zastępca”, dopisuje się wyrazy „lub Dyrektor ds. Pielęgniarstwa”.

6. W § 10 Statutu dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 10 ust. 2 W sytuacji kiedy Dyrektorem Zakładu jest lekarz, wówczas nie ma obowiązku powoływania Dyrektora ds. Medycznych. W takim przypadku wynikające ze Statutu obowiązki Dyrektora ds. Medycznych przejmuje Dyrektor Zakładu.”.

7. Dotychczasowy § 111 Statutu oznacza się jako § 111 ust. 1 oraz do § 111 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 111 ust. 2 Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora ds. Pielęgniarstwa określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora Zakładu.”.

8. W § 12 ust. 1 lit. h Statutu skreśla się wyrazy : „i 2 dla pacjentów apalicznych”.

9. Dotychczasowy § 12 ust. 1 lit. k Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 12 ust. 1 lit. k Apteka Szpitalna,”.

10. W § 12 ust. 1 lit. l Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 12 ust. 1 lit. l Kuchnia Szpitalna”

11. W § 12 ust. 2 Statutu dodaje się lit. g w brzmieniu:
„§ 12 ust. 2 lit. g/ Sekcja Zamówień Publicznych”.

12. Dotychczasowy § 12 ust. 3 lit. g Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„ § 12 ust. 3 lit. g/ Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”,

13. Dotychczasowy § 12 ust. 3 lit. h Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 12 ust. 3 lit. h Stanowisko ds. Obronnych.,”.

14. W § 12 ust. 3 Statutu dodaje się lit. a, oraz lit. l-t , które otrzymują następujące brzmienie:
㤠12 ust. 3
a/ Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.,
l/ Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych,
ł/ Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
m/ Przełożonej Przychodni,
n/ Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Izbę Przyjęć-Ambulatorium,
o/ Pielęgniarki Koordynującej Przychodnią Rejonową w Goniądzu,
p/ Pielęgniarki Koordynującej Blok Operacyjny,
r/ Pielęgniarek Oddziałowych,
s/ Położnej Oddziałowej,
t/ Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracę Pielęgniarek ZOL.

15. Dotychczasowy § 12 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 12 ust. 4 Kierownicy, Ordynatorzy/Koordynatorzy, specjaliści oraz samodzielne stanowiska jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w:
a/ ust. 2 lit. a, c i e - g oraz ust.3 lit. a oraz lit. g-ł podlegają bezpośrednio Dyrektorowi
b/ ust. 1 lit. l oraz ust 2 lit. b i d podlegają bezpośrednio lub pośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych
c/ ust 1 bez lit. l oraz ust. 3 lit. b podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, a w przypadku jego braku bezpośrednio Dyrektorowi
d/ ust. 3 li. c-f i lit. m –t podlegają bezpośrednio Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa..”.

16. W § 13 ust 2 Statutu po wyrazach „lub koordynatorzy” skreśla się wyrazy „przy pomocy pielęgniarek oddziałowych i położnej oddziałowej”.

17. W § 13 Statutu skreśla się ust. 1 lit. g, ust 4 i ust. 5.

18. Dotychczasowy § 13 ust 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 13 ust 6 Centralną Sterylizatornią kieruje Pielęgniarka Koordynująca Blok Operacyjny” .

19. W § 13 ust 10 Statutu po wyrazach „kieruje kierownik” skreśla się wyrazy „przy pomocy pielęgniarki koordynującej i nadzorującej”.

20. W § 14 Statutu ust. 1 lit. b otrzymuje nowe następujące brzmienie:

㤠14 ust. 1 lit. b Poradnie specjalistyczne:
- chirurgiczna
- laryngologiczna
- okulistyczna
- zdrowia psychicznego
- neurologiczna
- dermatologiczna
- przeciwgruźlicza i chorób płuc
- reumatologiczna
- ortopedyczna
- endokrynologiczna
- kardiologiczna
- rehabilitacyjna.
- dla kobiet
- leczenia bólu.”

21. W § 14 ust 1 lit. d Statutu skreśla się wyrazy: „ gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyna szkolna) „

22. W § 14 ust 2 Statutu po wyrazie „kierownik” skreśla się wyrazy „przy pomocy przełożonej pielęgniarek przychodni”

23. W § 14 Statutu skreśla się ust. 3 i ust. 4.

24. Skreśla się § 15 Statutu.

25. W § 16 Statutu skreśla się ust. 3.

26. Dotychczasowy § 17 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 17 W Ambulatorium udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza godzinami pracy Przychodni Rejonowej.”

27. W § 18 ust. 2 Statutu po wyrazie „kierownik” skreśla się wyrazy „ przy pomocy pielęgniarki koordynującej i nadzorującej”.

28. W § 19 ust. 2 Statutu dodaje się lit. e w następującym brzmieniu:
„ § 19 ust. 2 lit. e gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ( medycyna szkolna).”.

29. W § 21 ust.2 Statutu wyraz „ordynator” zamienia się na „ordynator/koordynator”.

30. Dotychczasowy § 22 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. Do zadań apteki szpitalnej należy:
a/ wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
b/ sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej "wydać natychmiast" - w ciągu 4 godzin,
c/ sporządzenie leków aptecznych,
d/ udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
e/ sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego,
f/ sporządzanie leków do żywienia dojelitowego,
g/ przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych,
h/ wytwarzanie płynów infuzyjnych,
i/ organizowanie zaopatrzenia szpitala oraz jego jednostek organizacyjnych w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
j/ przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
k/ udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
l/ udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala,
ł) udział w racjonalizacji farmakoterapii,
m/ współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu oraz jego jednostkach organizacyjnych.
2. Apteką Szpitalną kieruje kierownik.

31. Skreśla się § 23 Statutu.

32. § 24 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 24 ust. 1 Do zadań sekcji statystyki medycznej w szczególności należy:
a/ sporządzanie sprawozdań, zestawień i opracowań statystycznych dotyczących działalności medycznej Zakładu,
b/ prowadzenie obowiązującej ewidencji i dokumentacji medycznej,
c/ archiwizacja dokumentacji medycznej,
d/ sporządzanie odpisów historii chorób i kart informacyjnych,
e/ przygotowanie ofert konkursowych na zawarcie umów o udzielanie świadczeń medycznych,
f/ koordynacja i realizacja wszelkich obowiązków wynikających z postanowień zawartych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
g/ bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
h/ analiza ruchu chorych i udzielanych świadczeń w poszczególnych komórkach szpitala,
i/ opracowywanie danych zgodnie z zaleceniami zawartymi w kontraktach, generowanie sprawozdań elektronicznych oraz wydruków papierowych,
j/ przygotowywanie dokumentów umożliwiających rozliczenie udzielanych świadczeń medycznych i terminowe kierowanie tych dokumentów do płatnika.”
33. W § 26 ust. 1 Statutu dodaje się lit. h - i w brzmieniu:
㤠26 ust. 1 lit.
h/ prowadzenie spraw dotyczących zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych w Zakładzie oraz członków ich rodzin,
i/ prowadzenie wszelkich spraw personalnych.”
34. W § 27 ust. 1 lit. h i i Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:
㤠27 ust. 1
h/ sporządzanie planu inwestycyjnego i planu remontów,
i/ prowadzenie spraw związanych z kuchnia szpitalną,”

35. Dodaje się § 281 Statutu w brzmieniu:
„ § 281 Do zadań sekcji zamówień publicznych w szczególności należy:
a/ przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wydanych do niej przepisów wykonawczych,
b/ przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu,
c/ wybór i przedkładanie Dyrektorowi Zakładu lub osobie upoważnionej protokołu wyboru trybu postępowania oraz czuwanie nad przestrzeganiem zasad i form postępowania o udzielenie zamówienia,
d /przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności przedstawianie Dyrektorowi Zakładu lub osobie upoważnionej propozycji wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występowanie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
e/ formułowanie do akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zakładu lub osobie przez niego upoważnionej,
f/ wykonywanie czynności związanych z wniesionym środkiem ochrony prawnej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
g/ prowadzenie dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, zgodnie z ustawą i przedkładanie jej do zatwierdzenia Dyrektorowi Zakładu lub osobie upoważnionej,
h/ wykonywanie innych czynności formalnych związanych ze skutecznym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia i zawarciem stosownej umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą,
i/ przechowywanie u Zamawiającego dokumentacji przetargowej wraz z ofertami przez okres obowiązujący w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
j/ zapewnienie obsługi administracyjnej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,
k/ przygotowywanie i prowadzenie postępowań do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
l/ poszukiwanie źródeł finansowania środków zewnętrznych,
ł/ organizacja i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
m/ prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i realizacją dofinansowania.

36. W § 29 Statutu skreśla się ust. 2.
37. Skreśla się § 30 Statutu.

38. Dotychczasowy § 32 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 32 ust. 1 Do zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności należy:
a/ przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
b/ nadzór i realizacja zadań z zakresu wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony indywidualnej,
c/ udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołem pracowników z bezpieczeństwa i higieny pracy,
d/ opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
e/ współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związków zawodowych.”.

39. Dodaje się § 321 Statutu w następującym brzmieniu:
„§ 321 Do zadań stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej w szczególności należy:
a/ realizacja zarządzeń i wytycznych w zakresie zabezpieczenia Zakładu pod względem ochrony przeciwpożarowej,
b/ opracowywanie planu ewakuacji Zakładu na wypadek pożaru i innych zdarzeń,
c/ nadzór nad prawidłowym stanem technicznym i użytkowym podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i systemów ochrony przeciwpożarowej.”

40. Dotychczasowy § 33 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 33 Do zadań stanowiska ds. obronnych w szczególności należy:
a/ realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej określonych odrębnymi przepisami,
b/ prowadzenie spraw związanych z obronnością i rezerwami państwowymi,
c/ szkolenie personelu,
d/opracowywanie i aktualizacja planów zabezpieczenia na wypadek wojny, planów ewakuacyjnych,
e/ sprawozdawczość w zakresie spraw obronności.”.

41. W § 351 Statutu w wyrazie „ISO 9001:2000”, skreśla się „:2000”.

42. Dodaje się § 35² Statutu w następującym brzmieniu:
„§ 35² Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności należy:

a/ opracowywanie wykazu stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
b/ szkolenie pracowników względem, których przeprowadzane jest postępowanie sprawdzające mające na celu dopuszczenie do informacji niejawnych,.
c/ ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem sprawdzającym,
d/ opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
e/ przygotowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone.”.

43. Dodaje się § 353 Statutu w następującym brzmieniu:
„§ 353 Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych w szczególności należy:
a/ przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do dokumentacji,
b/ opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia niezbędnych instrukcji,
c/ udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych,
d/ prowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych,
e/ zgłoszenie zbiorów danych oraz zmian w nich zachodzących do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
f/ nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób,
g/ nadzór nad procedurami obiegu oraz przechowywania dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe i służbowe generowane przez system informatyczny lub w sposób tradycyjny,
h/ prowadzenie ewidencji pomieszczeń, w których przetwarzane są dane w sposób tradycyjny oraz elektroniczny,
i/ prowadzenie ewidencji osób biorących udział przy przetwarzaniu danych, analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa dokumentacji i przygotowanie oraz przedstawienie Administratorowi Danych odpowiednich zmian do instrukcji zarządzania, służącym do przetwarzania danych w formie tradycyjnej,
j/ bieżące zapoznawanie się z przepisami z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych osobowych,
k/ prowadzenie lub organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych dla pracowników,
l/ informowanie Dyrektora szpitala o wszelkich nieprawidłowościach w ochronie dokumentacji, oraz o wprowadzaniu lub modyfikacji środków bezpieczeństwa, podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie zabezpieczeń.”.
44. § Dotychczasowy § 42 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠42
1. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
a/ z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
- innych podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
- osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
- instytucji ubezpieczeniowych,
- pracodawców, organizacji społecznych i innych instytucji,
- innych zakładów opieki zdrowotnej,
- osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczeniem nie przysługującym w ramach ubezpieczenia,
b/ z realizacji programów zdrowotnych,
c/ z funduszy Unii Europejskiej,
c/ za prowadzenie szkoleń innych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów,
d/ z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,
e/ z prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:
- prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej,
- prowadzenie stołówki ogólnodostępnej,
- udostępniania za odpłatnością miejsca i sprzętu do mycia samochodów.

45. Skreśla się § 44 Statutu.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Mońkach.

Przewodniczący
Rady Społecznej SP ZOZ w Mońkach
-//- mgr Mirosław Paniczko

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15