UCHWAŁA NR VII/41/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), postanawia się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2011 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, zmienionej Uchwałą Nr V/24/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zmienionej Uchwałą Nr V/24/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof FalkowskiZałącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/41/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019

W związku, ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Własna firma - droga do osiągnięcia sukcesu”, w Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono w pkt 1a "wydatki bieżące" w pozycji dotyczącej realizacji w/w projektu zwiększenie kwoty wydatków na 2011r. o 1500 zł. To z kolei powoduje zmianę w Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w poz. 2e "wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" (zwiększenie ogółem o kwotę 1.500 zł).
Ponadto w związku z zadeklarowaniem środków przez Gminy powiatu monieckiego na przedsięwzięcie "Przebudowa obiektów inżynieryjnych dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych" w Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono w pkt 1c "wydatki majątkowe" w pozycji dotyczącej realizacji w/w przedsięwzięcia zwiększenie kwoty wydatków i limitu zobowiązań na 2011r. o 562.191 zł. To z kolei powoduje zmianę w Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w poz. 10a "wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" (zwiększenie ogółem o kwotę 562.191 zł).
Wprowadzone w/w zmiany (zwiększenia) w zakresie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok nie powodują zmiany wyniku, przychodów i rozchodów budżetu. Nie ulegają również zmianie wskaźniki zadłużenia.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17