UCHWAŁA NR VII/40/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, Nr 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726),
po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
4) informacją o stanie mienia Powiatu;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15