UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie powierzenia Gminie Krypno zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1368 B.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326 i Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powierza się Gminie Krypno prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 1368 B w km od 0+000 do 0+520 na odcinku o długości ok. 520 mb we wsi Zastocze, położonej na terenie Gminy Krypno, w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w m. Zastocze gm. Krypno w km 0+000 do km 0+998 wraz z infrastrukturą”.
2. Szczegółowe zasady realizacji i finansowania zadania, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Wójtem Gminy Krypno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15