UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie skargi P. ................................. na działalność Starosty Monieckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 223 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana .................................zam. .................................na działalność Starosty Monieckiego w zakresie prowadzonej ewidencji gruntów dla obrębu m.Knyszyn – ulica Południowa, skargę uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski


Załącznik do uchwały Nr VI/37/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2011 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynęła skarga Pana .................................zam. .................................dotycząca ogólnie rzecz ujmując nieodpowiedniego, z punktu widzenia skarżącego, traktowania jego uprawnień właścicielskich w stosunku do nieruchomości położonej w Knyszynie przy ul. Południowej.

Skarga, zgodnie z procedurą formalną, została przekazana Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mońkach celem wyjaśnienia zarzutów w niej zawartych i przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie uznania jej za zasadną bądź bezzasadną.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 r., po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz po przeanalizowaniu w całości akt w tej sprawie, ustaliła co następuje:

Z akt zgromadzonych w Starostwie Powiatowym w Mońkach wynika, że Pan .................................od 1996 roku, a więc od przeszło 15 lat, składa wnioski zarzucające organom samorządu terytorialnego, organom państwowym, brak poszanowania prawa i działania na Jego niekorzyść. Formułując zarzuty Pan ................................. nie precyzuje na czym polega szkoda wynikająca z postępowania tych organów. Wnioski te zawierają jedynie pomówienia i insynuacje. Na wcześniejsze zapytania, wnioski i zażalenia, Pan .................................we właściwym trybie i terminie otrzymywał stosowne odpowiedzi.
Skarga podobnej treści była badana już przez Komisję Rewizyjną III Kadencji Rady Powiatu w Mońkach oraz Radę Powiatu w Mońkach. Uchwałą Nr IV/25/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Rady Powiatu w Mońkach skarga Pana .................................została uznana w całości za bezzasadną. W wyniku ponownej skargi Pana ................................., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Uchwałą Nr XXX/155/09 z dnia 23 września 2009 r. Rada Powiatu w Mońkach również uznała skargę za bezzasadną.
Były Urząd Rejonowy w Mońkach, jak też Starostwo Powiatowe w Mońkach przynajmniej od dwudziestu lat nie prowadziły żadnych czynności administracyjnych wszczętych na wniosek Pana ..................................

Z treści skargi Pana .................................można wyróżnić 3 zagadnienia - sprawy, ze stanu załatwienia których skarżący jest niezadowolony, a mianowicie:

1. Stan prawny ul. Południowej w Knyszynie i wypłacenie odszkodowania z tytułu rzekomego przejęcia gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
2. Przebieg kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej i wypłacenie odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia gruntu.
3. Położenie kabla energetycznego w tej ulicy zasilającego halę sportową przy Liceum Ogólnokształcącym w Knyszynie.

Odnośnie każdej z kwestii ustalono:

Ad.1. Ulica Południowa w Knyszynie pierwotnie została wyznaczona w roku 1930 podczas scalenia gruntów wsi Grądy oraz części gruntów m. Knyszyn. Ulica poddana scaleniu gruntów nie była wyznaczona w linii prostej, a jej parametry (szerokość, kształt) nie pozwalały na jej racjonalne zagospodarowanie. W związku z zamiarem modernizacji tej ulicy, decyzją Urzędu Powiatowego w Mońkach Nr GKP.II.444/4/74 z dnia 15 marca 1974 roku wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa część gruntów przyległych do obu stron ulicy i ustalono odszkodowania stosowne do obowiązujących ówcześnie przepisów prawa. Wobec nie złożenia przez uczestników postępowania wywłaszczeniowego odwołania od decyzji, uprawomocniła się ona w dniu 27 kwietnia 1974 roku.
Wspomnianą decyzją nie wywłaszczono gruntów należących wówczas do poprzednika prawnego Pana ................................., .................................. Pan .................................dopiero aktem notarialnym Rep. A. Nr 479/91 z dnia 17 czerwca 1991 roku wraz z żoną .................................otrzymali w formie darowizny od Pana .................................i jego żony ................................. gospodarstwo rolne położone we wsi Grądy i na terenie m. Knyszyn, w tym też działkę położoną w Knyszynie przy ul. Południowej.
W tym stanie rzeczy Pan .................................nie mógł brać udziału w postępowaniu administracyjnym wywłaszczenia jako strona i otrzymać ewentualne odszkodowanie.
Obowiązujące do dnia 31 grudnia 1998 r. przepisy prawa nie regulowały w sposób jasny i precyzyjny stanu prawnego dróg publicznych. Dopiero ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, która weszła w życie z chwilą utworzenia powiatów, tj. od 1 stycznia 1999 r., w sposób jednoznaczny uregulowała stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 roku przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy kompetencyjnej stało się z tym dniem z mocy prawa mieniem tych jednostek. Przepis ten ma zastosowanie do nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa, decyzją powołaną wyżej Nr GKP.II.4444/4/74. Natomiast stosownie do postanowienia art. 73 ust.1 cytowanej wyżej ustawy wynika, że nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku przepis ten ma zastosowanie do nieruchomości wydzielonej w czasie scalenia gruntów w roku 1930.
Ulica Południowa w Knyszynie, uchwałą Nr XLI/171/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rady Powiatu Monieckiego w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych, została zaliczona do kategorii dróg powiatowych.
Cytowane powyżej przepisy stwarzały możliwość uzyskania tytułu własności w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w trybie postępowania administracyjnego. Własność nieruchomości potwierdza w formie decyzji właściwy Wojewoda na wniosek właściwego Zarządu Powiatu.

W chwili obecnej formalnym właścicielem i zarządcą ul. Południowej w Knyszynie jest Powiat Moniecki, który otrzymał potwierdzenie nabycia własności decyzją Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr GKN.V.77231-11/10/00 z dnia 18 stycznia 2001 roku i Nr GKN.V.77231-11/9/00 z dnia 19 maja 2003 roku. W postępowaniach tych Pan .................................brał czynny udział, jako strona wnosząca uwagi i odwołania. Jako strona wniósł on wówczas skargę na czynności związane z uzyskaniem prawa własności przez Powiat Moniecki wchodzących w skład ul. Południowej, która wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn. akt I SA 975/01 z dnia 26 listopada 2002 roku została oddalona.
W przypadku regulacji stanu prawnego ul. Południowej w Knyszynie nie naruszono granic działki należącej do Pana .................................. Brak było też podstaw do ustalenia i wypłacenia odszkodowania na rzecz Pana Kołakowskiego. Wprawdzie postanowienia art. 73 cytowanej ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przewidują ustalenie i wypłacenie odszkodowania, ale tylko wówczas, gdy grunta zostały przejęte od osoby fizycznej na jej wniosek złożony w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
W tym przypadku grunta położone przy ul. Południowej w Knyszynie należące do Pana .................................nie zostały przejęte przez Powiat Moniecki, a Pan .................................w wyżej wymienionym terminie nie złożył wniosku o wypłatę odszkodowania, nie było prowadzone żadne postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Reasumując, odnosząc się do zarzutów dotyczących sprawy stanu prawnego ul. Południowej w Knyszynie, uznaje się je za bezzasadne.

Ad.2. Inwestorem budowy oczyszczalni ścieków i kanału ścieków sanitarnych przebiegającego przy ul. Południowej była Gmina Knyszyn. Decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Mońkach Nr WB-I-7351-21/96 z dnia 28 sierpnia 1996 roku udzielono Urzędowi Miasta i Gminy w Knyszynie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków i kanału ścieków sanitarnych. Decyzja stała się ostateczna w dniu 10 października 1996 roku. Strony, w tym i Pan ................................., w określonym trybie i terminie nie złożyły odwołania. Przed podjęciem decyzji inwestor uzyskał na piśmie zgodę zainteresowanych stron na zajęcie gruntów celem wykonania prac przygotowawczych i robót budowlanych stosownie do art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami). W trakcie prowadzonej inwestycji nie zaszła potrzeba zajęcia sąsiednich gruntów, a prace wykonano w pasie drogowym ulicy nie naruszając gruntów przyległych do ulicy. Z uwagi na to nie było podstaw prawnych do wypłacenia odszkodowania o czym Pan Kołakowski niejednokrotnie był informowany.
Stanowisko takie podzielił Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w piśmie skierowanym do skarżącego oznaczonym Nr GKN.V.77231-11/9/00 z marca 2001 roku.

Ad.3. Wykonawca robót związanych z budową linii energetycznej do hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Knyszynie uzyskał zgodę Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach na czasowe zajęcie pasa drogowego ul. Południowej i został zobowiązany po zakończeniu robót do uporządkowania zajętego pasa. Wspomniany Zarząd Dróg po zakończeniu robót dokonał komisyjnego odbioru zajętego pasa i stwierdził, że teren został doprowadzony do stanu pierwotnego.

Reasumując powyższe ustalenia uznaje się zarzuty w sprawach opisanych powyżej, przedstawione w skardze Pana .................................z dnia 2 marca 2011 r., za nieuzasadnione.

Odnosząc się zaś do sprawy przesłania Panu .................................odpowiedzi przez Starostę Monieckiego na wcześniejsze pisma z dnia 12 stycznia i 2 lutego 2011 r. na błędny adres potwierdzono, że fakt taki miał miejsce, był wynikiem oczywistej omyłki urzędnika. Niezwłocznie, po zwrocie przesyłki do nadawcy (Starostwo Powiatowe w Mońkach), odpowiedź została przesłana na właściwy adres skarżącego.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17