UCHWAŁA NR VI/36/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Monieckiego do realizacji projektu „Parki narodowe - kluczowy element budowy wspólnej polityki rozwoju”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 oraz art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Powiat Moniecki deklaruje wolę przystąpienia do realizacji projektu pt. „Parki narodowe - kluczowy element budowy wspólnej polityki rozwoju”.
§ 2. Celem projektu jest tworzenie wspólnej polityki rozwoju Polski Wschodniej w oparciu o walory parków narodowych: biebrzańskiego i poleskiego, poprzez prowadzenie badań analitycznych, organizację spotkań i konferencji tematycznych, opracowanie, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych, tworzenie stron internetowych o tematyce związanej z wdrażaniem polityki spójności.
§ 3. W związku z realizacją przedsięwzięcia zostanie zawarte porozumienie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z trenu powiatu łęczyńskiego, włodawskiego oraz monieckiego, a także przygotowany i wdrożony partnerski projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 - Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.
§ 4. Powiat Moniecki zobowiązuje się do zabezpieczenia wkładu własnego na realizację wspólnego przedsięwzięcia w roku 2012 w kwocie 38.205,00 zł, w roku 2013 w kwocie 33.730,00 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podejmowania działań zmierzających do przygotowania i realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Dąbrowski - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15