UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, w brzmieniu ustalonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
Załącznik do uchwały Nr VI/35/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MONIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2011 ROK

§ 1. 1. Program Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, zwany dalej Programem dotyczy współpracy powiatu oraz organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie powiatu lub dla mieszkańców powiatu bez względu na siedzibę organizacji.
2. Współpraca między organizacjami, o których mowa w ust. 1, a Powiatem Monieckim odbywać się powinna na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Program ma ułatwić realizację wspólnych celów przy poszanowaniu zasad, o których mowa w ust. 2.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.);
2) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Moniecki;
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 3. Cele Programu:
1) celem głównym Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
2) cele szczegółowe:
a) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
c) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
d) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez powiat.
§ 4. Zakres przedmiotowy współpracy powiatu oraz organizacji obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§ 5. Współpraca, o której mowa w § 1 odbywa się w następujących formach:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie;
2) wzajemnej wymiany informacji w zakresie planowania działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 6. Ustala się następujące priorytetowe zadania na rok 2011:
1) w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia:
a) pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej,
b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
c) kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych,
d) przeprowadzanie akcji promujących zdrowie;
2) w zakresie edukacji:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu powiatu monieckiego,
b) wymiana zagraniczna młodzieży;
3) w zakresie upowszechniania kultury:
a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury powiatu monieckiego,
b) wspieranie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe regionu,
c) upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalnej;
4) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
b) podejmowanie działań w celu opracowania wspólnego kalendarza imprez rekreacyjnych z gminami powiatu monieckiego;
c) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
d) prowadzenie zorganizowanych i systematycznych działań w zakresie szkolenia sportowego,
e) upowszechnianie sportu;
5) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
a) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu monieckiego,
b) promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,
c) wsparcie szkoleniowe i informacyjne podmiotów programu działających na rzecz rynku pracy,
d) szkolenia osób bezrobotnych w celu zmiany kwalifikacji zawodowych,
e) doradztwo zawodowe w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego osób bezrobotnych.
§ 7. Ustala się okres realizacji Programu od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 8. Ustala się następujący sposób realizacji Programu:
1) Zarząd Powiatu ogłosi w formie zarządzenia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie, zgodnie z art. 13 ustawy;
2) prowadzona będzie wymiana informacji z organizacjami w zakresie planowania kierunków wspólnej działalności w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowane będą z organizacjami projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Powiatu.
§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu określona została
w Budżecie Powiatu Monieckiego na rok 2011 r.
§ 10. Ocena realizacji Programu zostanie dokonana przez Radę Powiatu na podstawie sprawozdania z realizacji Programu złożonego przez Zarząd Powiatu.
§ 11. 1. Program został opracowany w następujący sposób:
1) projekt Programu został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach - Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu;
2) konsultacje projektu Programu przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
a) konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej opinii wyrażonej przez zainteresowane podmioty,
b) w konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja, tym samym nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.
§ 12. Ustala się następujący tryb powoływania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1) po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert i określi szczegółowe zasady jej działania;
2) w skład komisji, o której mowa w pkt 1, wchodzą przedstawiciele:
a) Zarządu Powiatu – 1 osoba,
b) Rady Powiatu – 1 osoba,
c) organizacji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie – 1 osoba,
d) powiatowych jednostek organizacyjnych – po 1 osobie;
3) Zarząd Powiatu odwołuje członków komisji w przypadku:
a) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,
b) rezygnacji członka komisji,
c) innej ważnej przyczyny.
§ 13. Ustala się następujące zasady działania komisji, o których mowa w § 12 pkt 1:
1) komisja składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Sekretarza,
d) członków;
2) komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub z jego upoważnienia Zastępcę Przewodniczącego, liczba posiedzeń komisji jest zależna od potrzeb, pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Zarząd Powiatu;
3) na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu osoby, o których mowa w pkt 1, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu tajnym;
4) odwołanie z pełnionej funkcji odbywa się w tym samym trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 1/2 składu członków komisji;
5) Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na wniosek:
a) Zarządu Powiatu,
b) członków komisji stanowiących co najmniej połowę jej składu;
6) jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie komisji zwołuje Zarząd Powiatu i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków komisji, któremu w takim przypadku przysługują prawa i obowiązki Przewodniczącego;
7) członków komisji zawiadamia się o terminie posiedzenia na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej, telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, w zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad;
8) obrady posiedzenia są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków komisji, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca, z zastrzeżeniem pkt 6;
9) pierwsze posiedzenie komisji prowadzi przedstawiciel Zarządu Powiatu do czasu wyboru Przewodniczącego, kolejne obrady komisji prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub, w przypadku określonym w pkt 6, wskazany przez Zarząd Powiatu członek komisji;
10) komisja obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad, porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem pkt 6;
11) komisja większością 2/3 obecnych na zebraniu członków może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad;
12) Przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem pkt 6, może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń społeczno zawodowych, a także pracowników Starostwa Powiatowego w Mońkach i powiatowych jednostek organizacyjnych;
13) w posiedzeniach komisji z własnej inicjatywy mogą brać udział członkowie Zarządu Powiatu;
14) komisja rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego;
15) decyzje, opinie i wnioski komisja podejmuje w formie uchwał, które podpisuje przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta oraz Sekretarz;
16) członek komisji głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem;
17) z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, protokół sporządza Sekretarz komisji, a podpisują: osoba przewodnicząca obradom i sporządzająca protokół;
18) do protokołu załącza się listy obecności członków komisji i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały, protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami;
19) obsługę kancelaryjną komisji zapewnia pracownik Starostwa Powiatowego w Mońkach wyznaczony przez Starostę, obsługa obejmuje:
a) zawiadomienie o posiedzeniu komisji, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem,
b) przygotowanie materiałów dla wybranych tematów, będących przedmiotem opinii,
c) umożliwienie zapoznania się z materiałami członkom komisji, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem,
d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji komisji,
e) inne czynności stosownie do potrzeb związanych z pracą komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Dąbrowski - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15