UCHWAŁA NR V/33/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie skargi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 223 § 1 w związku z art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi pracowników Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Mocieszach na pracodawcę - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Mocieszach w zakresie niedopełnienia obowiązku kształtowania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, uznaje się skargę za uzasadnioną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwałę przekazuje się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski


Załącznik do uchwały Nr V/33/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 marca 2011 r.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Mońkach złożona została Notatka Służbowa spisana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zawierająca, przekazaną Kierownikowi telefonicznie, skargę grupy pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach na złą atmosferę w pracy spowodowaną niestosownymi działaniami i zachowaniem Dyrektora.
Zarząd Powiatu w Mońkach, po zapoznaniu się z treścią Notatki, uznając że ma ona charakter skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu, w dniu 9 marca 2011 r. przekazał sprawę do rozpatrzenia, jako organowi właściwemu - Radzie Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu niezwłocznie przekazał ją Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowania projektu uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną bądź bezzasadną.
Skarga zawiera zarzuty wobec Dyrektora dotyczące dyskryminowania niektórych pracowników, ich zastraszania, podejmowania decyzji organizacyjnych niekorzystnie wpływających na atmosferę pracy, wydawania poleceń, których wykonywanie może zagrażać bezpieczeństwu, wprowadzenia zakazu rozmów z mieszkańcami.
Wyjaśniając sprawy zawarte w skardze Komisja Rewizyjna odbyła w dniu 15 marca 2011 r. posiedzenie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach. Komisja na tym samym posiedzeniu zajmowała się rozpatrzeniem skargi mieszkańca Pana ........... i rozmawiając z pracownikami i mieszkańcami „Domu” jednocześnie badała sprawy wynikające z obu skarg.
Podczas czynności wyjaśniających komisja korzystała ze wsparcia merytorycznego Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach – jednostki sprawującej nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu monieckiego.

Ze względu na ogólnie pojęte dobro pracowników, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy, nie ujawnia się ich danych osobowych. Pozostaje to bez znaczenia dla wartości merytorycznej przedstawionych poniżej informacji i dla rozstrzygnięcia sprawy.

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono:

Dyrektor w miesiącu grudniu zmienił podporządkowanie organizacyjne części pokojowych, zajmujących się bezpośrednio dbaniem o czystość i porządek w miejscach przeznaczonych dla mieszkańców „Domu”, z podległości pod Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego na kierowanie ich pracą przez Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, co spowodowało niezadowolenie części pokojowych, które uważają się teraz wykorzystywane do wykonywania niektórych czynności za opiekunki. Taka zmiana spowodowała również zwiększenie obciążenia pracą Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego i problemy Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w zakresie sprawnego i racjonalnego dokonywania zakupów środków gospodarczych. De facto w nadzorze Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego pozostała część pokojowych nie mająca bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Z wprowadzonej zmiany niezadowoleni są więc również Kierownicy wspomnianych wyżej Działów. Ogólne niezadowolenie przekłada się na niesnaski między pracownikami i złą atmosferę pracy.
Wprowadzenie zakazu rozmów pracowników z mieszkańcami zostało w trakcie postępowania potwierdzone. Zdaniem Dyrektora zakaz ten ma służyć podniesieniu jakości pracy, zdaniem pracowników – pokojowych jest absurdalny, ponieważ rozmowa z mieszkańcami w trakcie sprzątania ich segmentów w niczym nie zakłóca pracy, a mieszkańcom, którzy potrzebują rozmów z innymi, uprzyjemnia czas. Pokojowym zmienione zostały przydziały czynności (zamieniono piętra), aby nie rozmawiały z zaprzyjaźnionymi mieszkańcami. im tylko te szkolenia, z których inni pracownicy nie chcą skorzystać. Są osoby traktowane gorzej za to, że kiedyś należały do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność’ działającej przy DPS w Mocieszach. Są pracDziałania te odbierane są przez niektórych pracowników jako forma szykanowania ich przez Dyrektora.
Wspomniane w skardze zdarzenie dotyczące wydanego przez Dyrektora polecenia umycia zepsutej (spalonej) kuchenki mikrofalowej w ocenie, zarówno osoby która to polecenie miała wykonać, jak też jej bezpośredniego przełożonego, było niecelowe. Z góry było wiadomo, że kuchenka nie będzie nadawała się do użytku. Pozostawienie jej w kuchni pomocniczej rzeczywiście mogło stwarzać niebezpieczeństwo dla pensjonariuszy, gdyby ewentualnie zechcieliby jej użyć. Kuchenka ta pozostawała podobno w kuchni pomocniczej (na marginesie należy zauważyć, że kuchnia ta jest zlokalizowana w przedpokoju segmentu przeznaczonego dla mieszkańców) do dnia przyjazdu Komisji Rewizyjnej. W dniu 15 marca 2011 r. znajdowała się tam nowo zakupiona kuchenka mikrofalowa.
W kwestii zarzutu zastraszania pracowników i pensjonariuszy przez Dyrektora w związku z przeprowadzoną w miesiącu lutym kontrolą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, nie udało się uzyskać jednoznacznego potwierdzenia. Pytani o to pracownicy, których ten zarzut mógłby dotyczyć nie odpowiedzieli twierdząco, ale też nie zaprzeczyli. Jest prawdopodobne, że brak odpowiedzi, nie tylko w tej kwestii, na pytania członków komisji, jest związany z ewentualną obawą utraty pracy.
Z notatki służbowej spisanej przez Kierownika PCPR w Mońkach wynika, że w jednostce źle traktowane – dyskryminowane są pokojowe. Z przeprowadzonych z pracownikami rozmów jawi się trochę inny obraz. Wydaje się, że bez znaczenia pozostaje tu zakres wykonywanych przez pracownika czynności. W grupie niezadowolonych z relacji służbowych z Dyrektorem są też opiekunki a także, chociaż nie zostało to wprost wypowiedziane przynajmniej część pracowników administracji. Wszyscy pracownicy: Ci którzy wydają się być zadowoleni z relacji z Dyrektorem i Ci którzy czują się dyskryminowani, zgodnie stwierdzają, że wśród pracowników są podziały.
Są w DPS opiekunki, które uskarżają się na nierówne traktowanie w zakresie kierowania na szkolenia. Z ich punku widzenia, Dyrektor oferuje ownicy, którzy wypowiadają się, że Dyrektor ich lekceważy: nie odpowiada na powitanie, nie rozmawia z nimi itp.
Z opisanego obrazu stosunków panujących wśród załogi Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach jawi się wniosek, że stosunki międzyludzkie w placówce pozostawiają wiele do życzenia i ma na to wpływ zachowanie Dyrektora względem pracowników.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Chociaż brak jest jednolitej definicji tego pojęcia należy przyjąć, iż jest to minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawności i uczciwości w kontaktach z innymi osobami.
Nierówne traktowanie przez Dyrektora pracowników powodujące niewłaściwą atmosferę pracy nie sprzyja kształtowaniu w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego i w tym zakresie uznaje się skargę za uzasadnioną.

Podczas prowadzenia czynności wyjaśniających Komisja otrzymała również informacje nie mające związku ze złożoną skargą, wskazujące na ewentualne nieprawidłowości w organizacji pracy placówki i zapewnieniu odpowiedniego standardu usług opiekuńczych bezpośrednio pensjonariuszom (np. zlokalizowanie kuchni pomocniczej w przedpokoju segmentu mieszkalnego, brak zatrudnienia na stanowisku psychologa). Mając na uwadze, że Członkowie Komisji Rewizyjnej, jak też Radni Powiatu Monieckiego nie posiadają przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzenia nadzoru nad placówkami pomocy społecznej, wydaje się celowe przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez przygotowane do tego służby.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-03-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15