UCHWAŁA NR V/32/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie skargi mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 223 § 1 w związku z art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi mieszkańca Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Mocieszach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Mocieszach w zakresie zapewnienia mieszkańcowi bezpieczeństwa i opieki a także należytego i godnego traktowania przez dyrektora i pracowników Domu, stwierdza się brak podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof FalkowskiZałącznik do uchwały Nr V/32/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 marca 2011 r.

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach Pana .................. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Mocieszach w zakresie zapewnienia mieszkańcowi bezpieczeństwa i opieki a także należytego i godnego traktowania przez dyrektora i pracowników Domu nie znaleziono podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.

W dniu 22 lutego 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Mońkach złożona została Notatka Służbowa spisana przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach zawierająca informacje dotyczące nie zapewnienia przez Dyrektora „Domu” bezpieczeństwa i opieki mieszkańcowi „Domu” Panu .................. podczas wyjazdu w miesiącu grudniu 2010 r. a także nie godnego traktowania mieszkańca przez dyrektora.
Ponieważ treść notatki spisanej na podstawie wypowiedzi mieszkańca ma charakter skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, Zarząd Powiatu przekazał ją Przewodniczącemu Rady Powiatu w Mońkach, który w dalszej kolejności przekazał do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia przez Komisję postępowania wyjaśniającego i przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uznania jej za zasadną bądź bezzasadną.
Z treści skargi wynikało, że w miesiącu grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkaniec „Domu” wracał z Białegostoku samochodem służbowym. Z uwagi na słabą przejezdność około godziny 19 w okolicy miejscowości Rutkowskie Duże samochód utknął w śniegu, mieszkaniec pomagał kierowcy w odśnieżeniu drogi, kiedy ten odjechał samochodem pozostawiając Go na drodze. Mieszkaniec z łopatą w ręku, brnąc w głębokim śniegu, dotarł do jakiegoś napotkanego domu, którego mieszkańcy zadzwonili do mieszkającej nieopodal pracownicy DPS w Mocieszach. Kobieta ta przyjechała ciągnikiem i odwiozła przerażonego mieszkańca do „Domu”. Następnego dnia Pan Dyrektor miał wezwać mieszkańca do siebie i nakazał Mu przeproszenie kierowcy, nie chciał też słuchać wyjaśnień Pana .................. .
Pan Paweł Mońko skarży się też na złe traktowanie Jego osoby przez Dyrektora „Domu”: zmuszanie Go do wykonywania różnych czynności w Domu takich jak odśnieżanie, grabienie, pomoc w kuchni przy wydawaniu i roznoszeniu posiłków, pomoc w pracach remontowych a także zakazywanie Mu korzystania z Internetu.
Badając sprawy zawarte w skardze Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 15 marca 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, przeprowadziła rozmowy ze skarżącym, kierowcą samochodu służbowego, dyrektorem, pensjonariuszem, który odbywał w miesiącu grudniu 2010 r. wspólnie z Panem .................. podróż samochodem służbowym i innymi pracownikami „Domu”.
W toku przeprowadzonego postępowania ustalono:
Mieszkaniec Pan .................. przebywa w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach około 2 lat, jest trzydziestokilkuletnim mężczyzną .................. .................. . Zdarzenie, które zostało opisane w skardze miało miejsce 30 grudnia 2010 r. Kierowca zatrudniony na stanowisku pokojowego z dodatkowymi czynnościami kierowcy i konserwatora otrzymał od dyrektora polecenie przywiezienia ze szpitala z Choroszczy mieszkańca „Domu”, który przebywał tam na leczeniu. Razem z kierowcą w podróży służbowej brał udział inny mieszkaniec Pan .................. na własną prośbę i za zgodą Dyrektora „Domu”. W drodze powrotnej około godz. 19 w okolicy miejscowości Rutkowskie Duże niezbędne było odśnieżenie zasp na drodze ze względu na jej nieprzejezdność. Z relacji zarówno kierowcy jak i pensjonariusza, którego zabrano ze szpitala w Choroszczy wynika, że najpierw kierowca sam odśnieżał, później odśnieżał Pan .................. , a kierowca próbował przejechać przez zaspy. Niewątpliwym jest, że nastąpiło odłączenie się Pana .................. od opiekuna - kierowcy i przebywającego w samochodzie pensjonariusza powracającego ze szpitala. Pan .................. twierdzi, że został pozostawiony na drodze i dlatego zmierzał w kierunku najbliższych zabudowań, zaś kierowca relacjonował, że Pan .................. z nieznanych mu przyczyn oddalił się od samochodu idąc w kierunku najbliższych zabudowań, ale miał go przez cały czas w polu widzenia. Zarówno Pan .................. jak i pracownik domu zgodnie stwierdzają, że w krótkim czasie po tym jak pensjonariusz doszedł do najbliższych zabudowań, został zabrany stamtąd ciągnikiem do „Domu” w Mocieszach. Kierowca wyjaśnił, że wiedząc iż niebawem do pracy w „Domu” w Mocieszach będzie jechała jego żona wieziona ciągnikiem przez ich sąsiada, zadzwonił do niej, aby zajechała zabrać Pana ..................  od gospodarzy, a sam musiał zawrócić się i pojechać do „Domu” inną drogą. Opis zdarzenia w obu przypadkach jest podobny. Pensjonariusz, który przez cały czas przebywał w samochodzie, ze względu na ciemność nie wie co było powodem rozłączenia się podróżujących. Obie przedstawione wersje zdarzeń: przez mieszkańca i pracownika są prawdopodobne i ta, że kierowca pozostawił mieszkańca na drodze, jak również ta, że Pan .................. uznał, że został pozostawiony, kiedy kierowca próbował przedrzeć się przez zaspy na drodze i odjechał od Niego. Wobec braku innych świadków, którzy mogliby przekazać swoją relację zdarzenia, trudno jest ocenić jaki ono miało przebieg w rzeczywistości. Pan .................. jest osobą wrażliwą, impulsywną, bardzo emocjonalnie reagującą na sytuację. Jest prawdopodobne, że mógł się zdenerwować kiedy kierowca odjechał samochodem i nie czekając na dalszy przebieg zdarzeń oddalił się, szukając możliwości powrotu do „Domu” w Mocieszach. Trudno jest z góry zakładać, że opiekun-kierowca miał złe intencje i chciał podopiecznego zostawić narażając Go na wychłodzenie i utratę poczucia bezpieczeństwa.
Podobna ocena nasuwa się w przypadku zarzutu skarżącego co do przeproszenia pokojowego-kierowcy przez Pana .................. . Dyrektor rzekomo prosił o przeproszenie się nawzajem obu Panów, Pan .................. w rozmowie z Komisją Rewizyjną nie mógł sobie przypomnieć kto kogo tak naprawdę miał przeprosić.
W kwestii zmuszania przez Dyrektora mieszkańca do prac porządkowych, remontowych i pomocy w kuchni również trudno jest stwierdzić, czy jest to przymuszanie do pracy, czy też ta pomoc wynika z chęci mieszkańca. W rozmowie Pan .................. powiedział, że lubi pomagać w kuchni, że pomagał w malowaniu ogrodzenia, ale jednocześnie, że za możliwość korzystania z internetu za pomocą własnego komputera, musi pomagać w różnych pracach na rzecz Domu. Dyrektor tłumaczy zaś, że zleca pomoc przy różnego rodzaju pracach Panu .................. na wyraźne zalecenie psychologa, który był wcześniej zatrudniony w placówce (od miesiąca października 2010 r. w jednostce stanowisko psychologa nie jest obsadzone).
Jakkolwiek, w subiektywnej ocenie Radnych Powiatu Monieckiego – członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadzających postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszonych przez mieszkańca zarzutów, relacje pomiędzy Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach a mieszkańcem, który zgłosił skargę są niewłaściwe a opis zdarzenia z 30 grudnia 2010 r. przekazany przez mieszkańca wydaje się prawdopodobny, to brak jest świadków, którzy mogliby to potwierdzić a tym samym brak jest niezbitych dowodów na uznanie zarzutów skargi w pełni za zasadne.
Z wyżej wymienionych względów nie znajduje się podstaw do uznania skargi mieszkańca Pana .................. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Mocieszach w zakresie zapewnienia mieszkańcowi bezpieczeństwa i opieki a także należytego i godnego traktowania przez dyrektora i pracowników Domu, za zasadną.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-03-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15