UCHWAŁA NR IX/62/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie skargi Pana  .................................  zam. .................................na działania Starosty Monieckiego w przedmiocie braku podjęcia uchwały dotyczącej zróżnicowania składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887), w związku z art. 223 § 1 i 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ................................. zam. .................................na działania Starosty Monieckiego w przedmiocie braku podjęcia uchwały dotyczącej zróżnicowania składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie, skargę uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof FalkowskiZałącznik do uchwały Nr IX/62/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 26 października 2011 r.

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana .................................zam. .................................w przedmiocie braku podjęcia uchwały dotyczącej zróżnicowania składki członkowskiej przez Gminną Spółkę Wodną „Jaskranka” w Knyszynie, nie znaleziono podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.

Z dokumentacji administracyjnej zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach w sprawie Pana .................................dotyczącej ogólnie rzecz ujmując skarżenia na działalność oraz konieczność przynależności do Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie Pana .................................wynika:
1. Pan .................................skarży na złą działalność Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie już od 2003 roku wnosząc m.in. o zróżnicowanie składki na rzecz spółki, brak urządzeń melioracyjnych, za które jest obciążany składką, czy też brak podstaw do naliczania składki oraz na niewłaściwy nadzór na działalnością tej Spółki przez Starostę Monieckiego.
2. Zażalenie złożone w dniu 1 lipca 2011 r. przez .................................do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, a przesłane obecnie do rozpatrzenia Radzie Powiatu Monieckiego jako skarga na działalność starosty dotyczy, zdaniem skarżącego nałożonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sygn. akt II SAB/Bk 77/10 z dnia 14 kwietnia 2011 r., obowiązku podjęcia uchwały dotyczącej zróżnicowania składki członkowskiej na rzecz Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 22 września 2011 r. rozpatrzyła merytorycznie skargę, zapoznając się nie tylko z ostatnim wnioskiem ale z całością dokumentacji związanej z pismami interwencyjnymi skarżącego na działalność przedmiotowej spółki wodnej i czynności podejmowane w ramach pełnionego nadzoru wobec GSW w Knyszynie przez Starostę Monieckiego, zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach i ustaliła:
Pan .................................jest właścicielem gruntów zmeliorowanych – łąk położonych w obrębie wsi ................................., gm. Knyszyn oznaczonych Nr geod.: 8 o pow. 2,0 ha i 42 o pow. 0,70 ha i z tego tytułu jest Członkiem Gminnej Spółki Wodnej “Jaskranka” w Knyszynie. Od 2003 roku Pan .................................składał różnego rodzaju pisma interwencyjne związane z działalnością Gminnej Spółki Wodnej “Jaskranka” w Knyszynie i nadzorem Starosty nad tą działalnością. Początkowo skarżący dowodząc, że Jego grunta nie posiadają urządzeń melioracyjnych występował o wyłączenie tych gruntów z ewidencji gruntów zmeliorowanych. Ponieważ ewidencja melioracji wodnych szczegółowych jest w posiadaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Starosta przy rozpatrywaniu sprawy korzystał z pomocy tej jednostki, będącej jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podlaskiego. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uznał jednoznacznie, że grunty Pana ................................. znajdują się w całości w obszarze oddziaływania urządzeń melioracyjnych i pismem znak: WZM.EM.0551/21/04 z dnia 9 listopada 2004 roku odmówił wyłączenia działek o Nr geodezyjnych 8 i 42 położonych w obrębie wsi ................................. z obszaru zmeliorowanego. Wówczas Pan ................................., pomimo iż nadal uważał, że nie powinien być Członkiem Gminnej Spółki Wodnej, zaczął składać wnioski do Starosty i do Marszałka Województwa Podlaskiego o zróżnicowanie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej “Jaskranka” w Knyszynie adekwatnie do odnoszonych przez Niego korzyści z tytułu zmeliorowania łąk. Wobec odmowy tych organów zróżnicowania opłacanej przez Pana .................................składki, uzasadnianej, że organem kompetentnym do dokonania tego jest Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Knyszynie, złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. SKO w Białymstoku stwierdziło, że Pan .................................jako osoba wpisana na poczet członka spółki wodnej ma obowiązek uiszczać składki członkowskie ustalone przez spółkę, a władnym do ustalania ich wysokości jest tylko i wyłącznie spółka wodna. Na wniosek Starosty Monieckiego sprawą zróżnicowania składki należnej od Pana ................................. na rzecz Gminnej Spółki Wodnej “Jaskranka” w Knyszynie w dniu 20 czerwca 2008 r. zajmuje się Zarząd tej Spółki, odmawiając jej zróżnicowania z uwagi na jednakowe korzyści odnoszone przez skarżącego i pozostałych członków spółki posiadających zmeliorowane grunty na obiekcie Nereśl II (w skład tego obiektu wchodzą grunty stanowiące własność P. .................................). Pan .................................w lipcu 2008 r. żąda od Starosty Monieckiego podjęcia czynności w ramach nadzoru w celu zweryfikowania rozstrzygnięcia Zarządu Spółki Wodnej w zakresie zgodności z prawem. Niezadowolony z otrzymywanych odpowiedzi składa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem Sygn. akt II SA/Bk 631/08 z dnia 15 stycznia 2009 r. skargę oddalił, uzasadniając, że Starosta sprawujący nadzór nad Gminną Spółką Wodną “Jaskranka” w Knyszynie wyegzekwował od organów spółki fakt rozpoznania wniosków skarżącego. Na wynik tego rozpatrzenia Starosta nie ma wpływu. Pan ................................. składa dalsze wnioski o zróżnicowanie składki. W dniu 5 i 19 lutego 2009 roku skarżący kieruje kolejne pisma o zróżnicowanie składki. Uchwałą Nr 4/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku Walne Zgromadzenie Delegatów GSW “Jaskranka” w Knyszynie postanawia nie różnicować wysokości składki za zmeliorowane grunty rolne stanowiące własność Pana .................................z uwagi na jednakowe korzyści odnoszone przez wszystkich członków spółki posiadających zmeliorowane grunty położone na terenie działalności GSW.
Po raz kolejny Pan .................................składa skargę do WSA w Białymstoku, ale skargę tę Sąd odrzuca.
Kolejno pismo w tej samej sprawie skarżący kieruje do Starosty Monieckiego w dniu 7 października 2009 roku i ponownie Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Knyszynie, po otrzymaniu pisma skarżącego od Starosty Monieckiego, w dniu 13 listopada 2009 r. załatwia je negatywnie.
W dniu 20 listopada 2009 r. Pan .................................wnosi do Starosty Monieckiego żądanie o wydanie decyzji w sprawie zróżnicowania składki, zarzucając jednocześnie WSA w Białymstoku wydanie błędnego wyroku. Na to żądanie udzielona zostaje odpowiedź informująca po raz kolejny o właściwym do załatwienia jego wniosku organie tj. GSW w Knyszynie, który swoje rozstrzygnięcia, zgodnie ze Statutem, zawiera w formie uchwał a nie decyzji. Wówczas Pan .................................składa na tą odpowiedź zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, które traktuje je jako skargę na działalność Starosty Monieckiego w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki Wodnej i przesyła je do rozpatrzenia Radzie Powiatu w Mońkach. Rada Powiatu w Monkach w drodze Uchwały Nr XXXV/178/10 z dnia 3 marca 2010 r. uznaje skargę za bezzasadną.
W dalszej kolejności skarżący w dniu 26 października 2010 r. ponownie składa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Starosty Monieckiego w przedmiocie zróżnicowania składki członkowskiej na rzecz Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie, który Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2011 r. Sygn. akt II SAB/Bk 77/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II postanowił odrzucić skargę, gdyż funkcja nadzoru nad działalnością spółki wykonywana jest przez starostę z urzędu, a nie na wniosek. Natomiast Pan .................................interpretując mylnie w/w postanowienie uznał, że Gminna Spółka Wodna „Jaskranka” w Knyszynie winna podjąć uchwałę i złożył w dniu 28 kwietnia 2011 r. podanie do Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie o jej podjęcie. Brak podstawy oraz potrzeby podjęcia przedmiotowej uchwały o czym Skarżący informowany był pismem Nr ASI.6343.15.2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. Starostwa oraz pismem NR GSW.6215-4/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. Gminnej Spółki Wodnej w Knyszynie spowodował, że Pan .................................złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które obecnie jest przedmiotem rozpatrywania, gdyż uznane zostało przez powyższy organ jako skarga na działalność Starosty Monieckiego.

W przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną. Starosta podjął wszelkie czynności wynikające z przepisów postępowania administracyjnego, zaś Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie działa zgodnie z obowiązującym Statutem.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-10-26

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17