UCHWAŁA NR IX/61/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887)) oraz art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 64, poz. 565, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1132, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. Nr 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/72/08 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach zmienionej uchwałą Nr XVI/89/08 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 kwietnia 2008 r. i uchwałą Nr V/26/11 z dnia 29 marca 2011 r. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę, a jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym, w godzinach: 15.00-16.00.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-10-26

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-14