UCHWAŁA NR V/24/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), postanawia się co następuje: § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2011 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof FalkowskiZałącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/24/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 marca 2011 r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019

W związku, ze zmianą harmonogramu realizacji i zakresu rzeczowo-finansowego wieloletniego projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono w pkt 1a "wydatki majątkowe" ostateczne kwoty dotyczące realizacji w/w projektu. To z kolei powoduje zmianę w Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w poz. 10a "wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp".
Konsekwencją zmiany poz. 10a jest zmiana poz. 10 "Wydatki majątkowe", poz. 12 "Rozliczenie budżetu", poz. 4 "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp", poz. 20 "Wydatki ogółem", poz. 21 "Wynik budżetu" i poz. 22 "Przychody budżetu".
Ponadto w Załączniku Nr 1 zmieniono dochody poz. 1 WPF i wydatki bieżące poz. 2 WPF o kwotę 328.408 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 328.386 zł i części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 22 zł (pismo Ministra Finansów ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011r.) Zmiana ta nie wywołuje zmian w pozostałych pozycjach WPF.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-03-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17