UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:
§ 1. W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego deleguje się dwóch radnych Rady Powiatu w Mońkach w osobach:
1) Stanisław Czarniecki;
2) Antoni Szymański.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/27/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka- inspektor w Wydziale Oraganizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-02-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17