UCHWAŁA NR III/18/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi przewodniczącego rady.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 21 ust. 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 139 i z 2003 r. Nr 33, poz. 278) uchwala się, co następuje:
§ 1. Do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Antoniego Szymańskiego.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/19/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi przewodniczącego rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17