UCHWAŁA NR III/17/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz zmiany uchwały Nr X/52/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 44b oraz art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b oraz ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1999 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wybiera się 6 przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w osobach:
1) Zbigniew Karwowski;
2) Tadeusz Kulikowski;
3) Marek Stankiewicz;
4) Jacek Kochański;
5) Jan Joka;
6) Zdzisław Dąbrowski.
§ 2. W uchwale Nr X/52/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 września 2007 r w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 w miejsce Pana Zbigniewa Męczkowskiego wprowadza się na Przewodniczącego Rady Społecznej osobę wyznaczoną przez starostę – Pana Mirosława Paniczko;
2) w § 1 w pkt 3, 4 i 5 w miejsce: Pana Zbigniewa Karwowskiego, Pana Jana Zabielskiego oraz Pana Tomasza Paca wprowadza się na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach następujące osoby: Zbigniewa Karwowskiego, Tadeusza Kulikowskiego, Marka Stankiewicza;
3) w § 1 dodaje się pkt 6, 7 i 8 w brzmieniu:
„6) Jacek Kochański;
7) Jan Joka;
8) Zdzisław Dąbrowski.”
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15