UCHWAŁA NR III/16/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/20/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich zmienionej uchwałą Nr II/10/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 grudnia 2006 r. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Na delegata Powiatu Monieckiego do Związku Powiatów Polskich wybiera się Panią Joannę Kulikowską – Starostę Monieckiego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15