UCHWAŁA NR III/15/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają w 2010 roku z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania wydatków – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/15/10
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2010r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2010 ROKU Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

1. Realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a”, które miało być zakończone do dnia 10 grudnia 2010r. oraz na zapłatę za nadzór inwestorski pełniony nad w/w zadaniem zgodnie z zawartą umową
- kwota wydatków: 932.247 zł
- ostateczny termin dokonania wydatków: 30 czerwca 2011r.

2. Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji przemysłowej (monitoringu) w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a
kwota wydatków: 5.900 zł
ostateczny termin dokonania wydatków: 30 czerwca 2011r.

OGÓŁEM: 938.147 zł


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/15/10
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2010r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2010 ROKU Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 932.247 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna,
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.900 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15