UCHWAŁA NR III/14/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz.753 i z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 211, 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 1.005.856 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010, zmieniony Uchwałą Nr XXXV/171/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 marca 2010r., Uchwałą Nr XXXVI/181/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r., Uchwałą Nr XXXVIII/191/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2010r., Uchwałą Nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010r., Uchwałą Nr XL/198/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2010r. i Uchwałą Nr II/7/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem kwota 38.763.982 zł
wydatki ogółem kwota 44.541.126 zł.
2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.777.144 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 262.144 zł i kredytów w kwocie 5.500.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.000 zł.
§ 4. W Uchwale Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Nr XL/198/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
1) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.919.144 zł, z tego :
1) kredyty i pożyczki - 5.762.144 zł”,
2) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 5.762.144 zł”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/14/10
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2010r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 1.005.856 zł, z tego w:
a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 995.330 zł w związku z przewidywanym niższym niż planowano wykonaniem wydatków na realizację zadań drogowych wymienionych w Zał. Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010,
b) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.526 zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na dokształcanie nauczycieli.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17