UCHWAŁA NR III/12/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i § 37 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355, Nr 114, poz. 2132, z 2005 r. Nr 213, poz. 2410, z 2006 r. Nr 71, poz. 739, Nr 240, poz. 2345, z 2008 r. Nr 246, poz. 2525, z 2009 r. Nr 111, poz. 1244) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Marian Jabłoński – Przewodniczący;
2) Jan Borowski – Zastępca Przewodniczącego;
3) Wojciech Zalewski – Sekretarz;
4) Stanisław Czarniecki – Członek;
5) Tadeusz Daniłko – Członek.
§ 2. Zadania komisji określa art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 36 Statutu Powiatu Monieckiego.
§ 3. Komisja przedkłada Radzie Powiatu corocznie plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/12/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmieniona uchwałą Nr XIV/66/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15