UCHWAŁA NR II/9/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2010 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808, z 2006 r. Nr 237, poz. 1713, z 2007 r. Nr 243, poz. 1782 i z 2008 r. Nr 207, poz. 1297) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/174/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczanych na realizację powyższych zadań w 2010 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/188/10 z dnia 14 lipca 2010 r. i Uchwałą Nr XXXIX/196/10 z dnia 22 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 kwotę „22.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „21.200,00 złotych”;
2) w § 2 pkt 1 lit. a) kwotę „19.498,00 złotych” zastępuje się kwotą „18.798,00 złotych”;
3) w § 2 pkt 1 lit. b) kwotę „2.502,00 złotych” zastępuje się kwotą „2.402,00 złotych”;
4) w § 2 pkt 2 kwotę „627.373,00 złotych” zastępuje się kwotą „628.173,00 złotych”;
5) w § 2 pkt 2 lit. b) kwotę „46.500,00 złotych” zastępuje się kwotą „44.401,00 złotych”,
6) w § 2 pkt 2 lit. c) kwotę „60.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „59.998,00 złotych”;
7) w § 2 pkt 2 lit. d) kwotę „4.803,00 złotych” zastępuje się kwotą „4.774,00 złotych”;
8) w § 2 pkt 2 lit. e) kwotę „72.190,00 złotych” zastępuje się kwotą „75.120,00 złotych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15