UCHWAŁA NR II/7/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz.753 i z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 211, 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok:
1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.462 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.562 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.900 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010, zmieniony Uchwałą Nr XXXV/171/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 marca 2010r., Uchwałą Nr XXXVI/181/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r., Uchwałą Nr XXXVIII/191/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2010r., Uchwałą Nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010r. i Uchwałą Nr XL/198/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem kwota 38.727.782 zł
wydatki ogółem kwota 45.510.782 zł.
2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.783.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 416.985 zł i kredytów w kwocie 6.351.015 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/7/10
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 grudnia 2010r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 5.462 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB.II.MC.3011-397/2010 z dnia 26 listopada 2010r. i zwiększa się dochody własne w dz. 852, rozdz. 85202 § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 5.462 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS z tego: DPS Mońki kwota - 2.462 zł, DPS „Dom Kombatanta” Mociesze kwota – 3.000 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.100 zł (środki pochodzące z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa w dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.100 zł na zadanie prewencyjne polegające na rozbudowie i modernizacji systemu telewizji przemysłowej w budynku Starostwa zgodnie z decyzją PZU nr 374/2010 z dnia 30 listopada 2010r. o finansowaniu zadania prewencyjnego z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.900 zł, a mianowicie:
1) zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.900 zł,
2) zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.900 zł na zadanie prewencyjne polegające na rozbudowie i modernizacji systemu telewizji przemysłowej w budynku Starostwa.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17