UCHWAŁA NR II/6/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Zbigniewa Karwowskiego.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Powiatu Monieckiego Pana Zbigniewa Karwowskiego w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.
§ 2. Uchwałę przesyła się Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku oraz doręcza Panu Zbigniewowi Karwowskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15