UCHWAŁA NR II/5/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z uchwałą Nr II/11/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące składy osobowe Komisji Stałych:
1. Komisja Budżetu i Finansów:
1) Stanisław Czarniecki;
2) Wojciech Zalewski;
3) Mirosław Radomski;
4) Adam Kochański;
5) Mirosław Paniczko.
2. Komisja Spraw Społecznych:
1) Adam Kochański;
2) Mirosław Radomski;
1) Sławomir Piekutowski;
2) Dariusz Jaworowski;
3) Mirosław Paniczko.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/13/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Mońkach zmieniona uchwałą Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15