UCHWAŁA NR II/10/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), w związku z § 1 pkt 3, § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z 2009 r. Nr 220, poz. 1721) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Staroście Monieckiemu – Pani Joannie Kulikowskiej wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:
1) zasadnicze w wysokości 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych);
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych);
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego;
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15