UCHWAŁA NR XXVIII/142/09
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2009 – 2019.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728; Nr 171, poz. 1056; Nr 216, poz. 1367; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2009-2019 stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Elżbieta Kraszewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2009-07-01

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2009-07-14