Uchwała Nr XXXIV/215/2018

UCHWAŁA Nr XXXIV/215/18  

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018r.

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach za 2017 rok

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 tj., zm. poz. 138, poz. 650, poz. 1128, poz. 1375, poz. 1532, poz. 1693, poz. 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się pokryć ujemny wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za rok 2017 w kwocie 496.811,31 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych 31/100) ze środków budżetu powiatu monieckiego.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi różnicę pomiędzy stratą netto z działalności gospodarczej, wykazaną w sprawozdaniu finansowym w wysokości 2.504.610,33 zł, a wykonanym kosztem amortyzacji w wysokości 2.007.799,02 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łosiewicz - Skarbnik Powiatu

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-10-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-10-24