XX/134/16

UCHWAŁA NR XX/134/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/23/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/23/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Mirosława Radomskiego;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Skutnik - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-12-28