XV/106/16

UCHWAŁA NR XV/106/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, poz. 1649, poz. 1886, z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2026 pod nazwą „Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Monieckim” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkch

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-06-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-06-07