Uchwała XIX/123/16

UCHWAŁA NR XIX/123/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), w związku z uchwałą Nr II/11/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach zmienionej uchwałą Nr VI/40/15 z dnia 31 marca 2015 r. i uchwałą Nr XIV/99/16 z dnia 14 marca 2016 r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Mirosław Radomski;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Dariusz Jaworowski;”;
2) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Stanisław Czarniecki;”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-11-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-12-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-12-01