UCHWAŁA Nr XIV/87/16

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 t.j., zm. poz. 1890) oraz  art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. Jednostki budżetowe Powiatu Monieckiego prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe,

- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,

- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

2) Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu:

a) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe,

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2. Jednostki wymienione w ust. 1 gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody z następujących źródeł:

1) spadków, zapisów i darowizn na rzecz jednostki budżetowej;

2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

3) opłat za jednorazowy wynajem pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wykładowych), sprzętu szkolnego, w tym: maszyn rolniczych;

4) opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji, zaświadczeń;

5) opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych, w okresie ferii zimowych i wakacji – letnich;

6) opłat za jednorazowy wynajem pomieszczeń internatu (stołówki, sal mieszkalnych);

7) dochodów z organizacji imprez kulturalnych, narad, konferencji, szkoleń;

8) opłat uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie;

9) opłat pracowników i innych osób za żywienie;

10) dochodów ze sprzedaży płodów rolnych uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego;

11) dopłat do gruntów rolnych z ARiMR;

12) opłat za przeprowadzenie kursów i szkoleń;

13) opłat za usługi wulkanizacyjne pojazdów;

14) opłat za usługi tokarsko-frezarskie, ślusarsko-blacharsko-spawalnicze;

15) opłat za obsługę i naprawę układów hamulcowych, wydechowych i kierowniczych w pojazdach;

16) opłat za usługi w zakresie elektromechaniki, naprawy ciągników, przyczep i maszyn rolniczych;

17) opłat za usługi polowe;

18) odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów.

  1. Dochody, o których mowa w ust. 1 przeznaczone będą na:

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2;

2) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę;

3) remonty lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 2;

4) finansowanie poprawy warunków funkcjonowania szkoły, w tym na:

a) zakup środków czystości,

b) prenumeratę prasy,

c) zakup książek do biblioteki, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych,

d) zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń szkolnych i naprawy sprzętu szkolnego,

e) zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły,

f) zakup druków, świadectw, dzienników lekcyjnych itp.,

g) zakup usług dotyczących remontów pomieszczeń szkolnych, opłat pocztowych, za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wodę,

h)  wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych z młodzieżą szkolną,

i) zakup nagród konkursowych oraz innych nagród rzeczowych wyróżniającym się uczniom,

j) opłacenie przejazdów uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady przedmiotowe,

k) inne wydatki bieżące i inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania placówek,

l) opłaty bankowe.

5) żywienie i poprawę warunków funkcjonowania internatu, w tym na:

a) zakup artykułów żywnościowych,

b) zakup środków czystości,

c) zakup wyposażenia,

d) zakup materiałów do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń,

e) dofinansowanie zakupu usług remontowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, energii cieplnej i elektrycznej,

f) inne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki.

6) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Mońkach, w tym na:

a) zakup sprzętu związanego z serwisem ogumienia,

b) zakup materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

c) zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami,

d) zakup sprzętu na doposażenie pracowni specjalistycznych,

e) naprawę i konserwację maszyn i urządzeń,

f) zakup środków czystości,

g) zakup materiałów biurowych, druków,

h) zakup części do naprawy maszyn i urządzeń,

i) dofinansowanie zakupu usług komunalnych, energii elektrycznej,

j) inne wydatki bieżące i inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania Centrum.

§ 2. Dochody wraz z odsetkami zgromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 3. Dysponentami wydzielonych rachunków dochodów są kierownicy jednostek wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 4. 1. Podstawą gospodarowania środkami na wydzielonym rachunku jest roczny plan finansowy określający dochody i wydatki w układzie paragrafów odrębnie dla każdego rozdziału.

2. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1 kierownik jednostki przedkłada do projektu budżetu powiatu na dany rok w terminie określonym w Uchwale Nr XXVII/186/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, a po uchwaleniu budżetu i potwierdzeniu przez Zarząd Powiatu przyjętych w załączniku do uchwały budżetowej kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych zatwierdza plan i przyjmuje do realizacji na dany rok.

3. W trakcie roku budżetowego mogą być wprowadzane przez kierowników jednostek budżetowych zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych pod warunkiem zachowania zgodności z zapisami uchwały budżetowej. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania ww. zmiany planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, przedkładają Zarządowi Powiatu zatwierdzone plany po zmianach.

4. Zwiększenie ogólnych kwot planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych może nastąpić poprzez wprowadzenie ich do załącznika uchwały budżetowej na wniosek kierownika jednostki budżetowej. Informacja Zarządu Powiatu o zmianie ogólnych kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na odrębnym rachunku jest podstawą do dokonania i zatwierdzenia przez kierowników jednostek budżetowych zmian w planie finansowym jednostki.

§ 5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku sporządza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/195/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zmieniona uchwałą Nr XVIII/98/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Powiatu

       Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-03-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-03-15

Data modyfikacji: 2016-03-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-03-15