UCHWAŁA NR V/28/15          
RADY  POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2017

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154, poz. 866, poz. 1650; z 2014 r.  poz. 619 i poz. 1188) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim lata 2015 – 2017, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załączniki do treści

  • Załącznik do uchwały (PDF, 178,06 KB)

    Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2017

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-02-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Data modyfikacji: 2015-02-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-02-25