UCHWAŁA NR IX/56/15 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krypno na dofinansowanie budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 8 lit h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645 i z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 532) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu w Mońkach pomocy finansowej Gminie Krypno z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie w kwocie 15.000 zł.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu na 2015 rok.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem w Mońkach a Gminą Krypno.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-06-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-07-03

Data modyfikacji: 2015-07-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-07-03