UCHWAŁA NR IV/21/15
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 48 ust. 6 pkt 2  lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się liczbę 6 przedstawicieli Powiatu Monieckiego w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
§ 2. Do składu Rady Społecznej Zakładu, o którym mowa w § 1, wybiera się następujących przedstawicieli Powiatu Monieckiego:
1) Zbigniew Karwowski;
2) Mariusz Ramotowski;
3) Jan Joka;
4) Leszek Zawadzki;
5) Marek Stankiewicz;
6) Marek Krzysztof Szydłowski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-01-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-01-27

Data modyfikacji: 2015-01-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-01-27