Informacje ogólne

Uwaga!

 

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie po dokonaniu zapisów:

1) telefonicznie – tel. (85) 727 88 00

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa

2) on-line przez stronę internetową REJESTRACJA NPP

rejestracja czynna 24h

 

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

 

1)     Administratorem danych jest Starosta Moniecki, adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – telefon Nr 888050176 lub e-mail rodo@monki.pl

3)     Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4)     Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5)     Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.

6)     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

8)     Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

     W POWIECIE MONIECKIM w 2019r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm) Powiat Moniecki realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

GDZIE  i  KIEDY  MOŻNA  SKORZYSTAĆ  Z  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  W  2019r.

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie po dokonaniu zapisów:

  • telefonicznie – tel. (85) 727 88 00
  • on-line przez stronę internetową REJESTRACJA NPP rejestracja czynna 24h

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa

Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

 

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej oraz jeden porad obywatelskich:

  • Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki Al.Niepodległości 3,
  • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Darmowa pomoc prawna  udzielana jest przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

 

Miejsce udzielania porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba udzielająca porad prawnych

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Powiat Moniecki:

Starostwo Powiatowe w Mońkach,

19-100 Mońki Al.Niepodległości 3

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9. 00-13.00

13.00-17.00

11.00-15.00

14.00-18.00

9.00-13.00

Radca Prawny

Adwokat

Radca Prawny

Radca Prawny

Adwokat

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnych Porad Obywatelskich prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

1) Urząd Gminy Jaświły,19-124 Jaświły 7

2) Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

3) Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

4) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

5) Urząd Miejski  w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39

1) Poniedziałek

2) Wtorek

3) Środa

4) Czwartek

5) Piątek

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

14.00 - 18.00

13.00 – 17.00

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

NA  CZYM  POLEGA  NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) 5  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-05-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-11-10

Data modyfikacji: 2019-02-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-11-10