Informacje ogólne

Uwaga!

 

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie po dokonaniu zapisów:

1) telefonicznie – tel. (85) 727 88 00

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa

2) on-line przez stronę internetową REJESTRACJA NPP

rejestracja czynna 24h

 

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

 

1)     Administratorem danych jest Starosta Moniecki, adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – telefon Nr 888050176 lub e-mail rodo@monki.pl

3)     Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4)     Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5)     Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.

6)     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

8)     Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

     W POWIECIE MONIECKIM w 2019r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Moniecki realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

GDZIE  i  KIEDY  MOŻNA  SKORZYSTAĆ  Z  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  W  2019r.

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie po dokonaniu zapisów:

  • telefonicznie – tel. (85) 727 88 00
  • on-line przez stronę internetową REJESTRACJA NPP rejestracja czynna 24h

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa

Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

 

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej, przy czym w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielane mogą być również porady obywatelskie:

·            Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki Al.Niepodległości 3,

·            Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Darmowa pomoc prawna  czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba udzielająca porad prawnych

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Powiat Moniecki:

Starostwo Powiatowe w Mońkach,

19-100 Mońki Al.Niepodległości 3

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9. 00-13.00

13.00-17.00

11.00-15.00

14.00-18.00

9.00-13.00

Radca Prawny

Adwokat

Radca Prawny

Radca Prawny

Adwokat

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnych Porad Obywatelskich prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

1) Urząd Gminy Jaświły,19-124 Jaświły 7

2) Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

3) Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

4) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

5) Urząd Miejski  w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39

1) Poniedziałek

2) Wtorek

3) Środa

4) Czwartek

5) Piątek

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

14.00 - 18.00

13.00 – 17.00

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ  i  NIEODPŁATNĄ  POMOC  OBYWATELSKĄ

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

 

NA  CZYM  POLEGA  NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA  I  NIEODPŁATNE  PORADNICTWO  OBYWATELSKIE

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy”, które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu monieckiego, która obejmuje w szczególności:

- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
- nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa w Powiecie Monieckim

Karta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-05-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-11-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-11-10