STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Podinspektora i Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a

 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe,
b) nie karanie za przestępstwo umyślne,
c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a)preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym,
b) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,
c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
d) staż pracy na stanowiskach związanych z działalnością kulturalno – sportową i promocyjną, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,
e) komunikatywność, sumienność, operatywność,
f) dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) podejmowanie działań i koordynowanie współpracy z zagranicą,
b) uczestnictwo w projektowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z funduszy UE i środkami budżetu Państwa – prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, kontrola merytoryczna,
c) zbieranie informacji o dostępnych środkach finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa,
d) promowanie programów pomocowych możliwych do wdrażania w powiecie,
e) prowadzenie dokumentacji Wydziału, archiwizacja dokumentów,
f) współpraca z jednostkami samorządowymi w ramach działań wydziału,
g) promocja powiatu,
h) opracowywanie wieloletnich programów rozwoju Powiatu.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kserokopia dowodu osobistego,
c) list motywacyjny,
d) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom ),
e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.
i) ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 108), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 21. 07. 2009 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowiska - Podinspektora i Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a ”.

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ((http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

w/z Starosty Jan Zabielski

Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Jan Zabielski - w/z Starosty Wicestarosta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2009-07-06

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2009-07-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2009-07-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2009-07-06