ZARZĄD POWIATU W MOŃKACH
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki

Konkurs przeprowadza się w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
4) nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) nie mogą być karani zakazem wykonywania funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty zawierającej:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (oryginał);
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginał lub kserokopia);
5) kserokopię dowodu osobistego;
6) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1 ppkt 3 (oryginał lub kserokopia) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem;
8) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu;
9) oświadczenie o przyjęciu warunków konkursu;
10) oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w konkursie;
11) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej lub jej zaprzestaniu z chwilą powołania na funkcję dyrektora;
12) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem wykonywania funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
14) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko dyrektora;
15) koncepcję funkcjonowania SP ZOZ w Mońkach zawierającą zapewnienie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych, z uwzględnieniem kryteriów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

W przypadku kserokopii dokumenty należy poświadczyć za „zgodność z oryginałem” urzędowo lub notarialnie. Na prośbę Zarządu Powiatu w Mońkach lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów złożonych w formie kopii (również podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

3. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”, należy składać w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 15.02.2013 r. do godz. 15.30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną do tut. Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię, nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego.

4. Udostępnianie materiałów informacyjnych:
Materiały informacyjne (jednakowe dla wszystkich kandydatów) o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Mońkach są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, tel. (85) 7278819, fax (85) 7278830 w godzinach 8.00-15.00.

5. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania dokumentów. O terminie i miejscu rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.


Ogłoszenie zostało opublikowane w Dodatku „GazetaPraca.pl” Gazety Wyborczej w dniu 14 stycznia 2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-01-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-01-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-01-14