Nabór na wolne stanowisko

 

STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR Nr 1/2019

NA STANOWISKO PRACY

 

            Specjalista ds. promocji w  Starostwie Powiatowym w Mońkach  z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a, na czas określony w wymiarze pełnego etatu.

 

 1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie,

2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

5) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku, którego dotyczy nabór.

 

 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:

a) ustawy ochrony danych osobowych,

b) ustawy o samorządzie powiatowym,

c) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2) obowiązkowość,

3) dobra organizacja pracy,

4) kreatywność,

5) komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej i partnerskiej,

6) umiejętność obróbki grafiki rastrowej i wektorowej oraz wideo,

7) znajomość pakietu oprogramowania Corel, MS Office, LibreOffice, Gimp.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu luty 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  przekraczał 6 % .

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

3) praca samodzielna ale wymagająca umiejętnego współdziałania,         

4) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6-ciu miesięcy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie strony audio wizualnej powiatu, serwisu YouTube i facebook oraz strony internetowej Powiatu,

2) przygotowywanie, zbieranie materiałów oraz skład gazety lokalnej,

3) obróbka zdjęć i materiałów wideo na potrzeby Powiatu,

4) planowanie, koordynacja, współorganizacja i promocja imprez o charakterze promocyjnym i wydarzeń kulturalnych,

5) kompleksowe przygotowanie materiałów promocyjnych, tj. banerów, ulotek, broszur, tekstów reklam, artykułów sponsorowanych itp.,(opracowanie koncepcji, redakcja, wybór i opracowanie zdjęć, współpraca z grafikiem, drukarnią),

6) sporządzanie i gromadzenie dokumentacji, redagowanie tekstów, dokumentacji zdjęciowej z wydarzeń i imprez o charakterze promocyjno – kulturalnym,

7) organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, o charakterze edukacyjnym w tym - turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8) wspieranie wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń przy organizowanych  wydarzeniach, w tym współorganizowanie  konferencji, warsztatów, seminariów itp.

9) współpraca w ramach przygotowywania projektów i inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz realizowanych z budżetu powiatu,

10) zapewnianie codziennego wsparcia technicznego dla użytkowników sieci w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,

11) pomoc przy administrowaniu systemami serwerowymi,

12) pomoc przy administrowaniu oraz utrzymaniu infrastruktury sieciowej LAN,

13) pomoc przy administrowaniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

14) udział w projektach wdrożeniowych nowych systemów informatycznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV), z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 )”.

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku,

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 29 marca 2019r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru Nr 1/2019

na stanowisko Specjalista ds. promocji w  Starostwie Powiatowym  w Mońkach z siedzibą w Mońkach

Słowackiego 5a na czas określony w wymiarze pełnego etatu.”

oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

 1. Dodatkowe informacje.
  1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane,
  2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

        3)  informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną wzakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze,
        4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o  terminie i miejscu  przeprowadzenia dalszego etapu naboru,
        5) Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

            Starosta

-//- Błażej Buńkowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-03-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-03-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-03-15