STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MOŃKACH

I. Nazwa i adres jednostki :
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mońkach ul. Tysiąclecia 5,19 -100 Mońki.

II. Kierownicze stanowisko :
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach,
wymiar zatrudnienia – pełny etat.

III. Wymagania niezbędne od kandydatów :
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) posiadanie tytułu lekarza i uzyskanie w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach specjalizacji określonej w wykazie na podst. art. 8 ust. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiadanie tytułu zawodowego magistra i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

IV. Wymagania dodatkowe (preferowane) od kandydatów :
1) umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
2) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
3) komunikatywność, sumienność, operatywność,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) znajomość przepisów prawnych dotyczących państwowej inspekcji sanitarnej oraz przepisów dotyczących organizacji pracy stacji sanitarno - epidemiologicznych,
6) co najmniej 3 letni staż pracy.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące dotychczasowy staż pracy o którym mowa w pkt IV ppkt 6
6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenie o:
a) pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
f) posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

VII. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a w Sekretariacie, lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 29 lutego 2012r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

" KONKURS NA STANOWISKO
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MOŃKACH"

 

oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

VIII. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt VII nie będą rozpatrywane.
Pracownik sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej w sposób określony w punkcie VII wpisuje datę wpływu. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki konkursu, która zostanie zastosowana wobec kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu konkursu.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Informacja o powołaniu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach. 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-02-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-02-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-02-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-02-16