STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora d/s rolnictwa w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego

w Starostwie Powiatowym w Mońkach ul. Słowackiego 5a

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie ogólnokształcące,

b) nie karanie za przestępstwo umyślne,

c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

f) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

a) wykształcenie wyższe,

b) kursy szkolenia itp. dokumentujące posiadanie kwalifikacji rolniczych,

c) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,

d) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,

e) praktyczna znajomość języka angielskiego,

f) prawo jazdy kategorii B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    

1) Współpraca na rzecz integracji z Unią Europejską z instytucjami i podmiotami gospodarczymi współuczestniczącymi w rozwoju rolnictwa, a szczególnie z Izbą Rolniczą i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

2) Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin.

3) Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

4) Wydawanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

5) Zapobieganie degradacji gruntów.

6) Nakładanie w drodze decyzji obowiązku zalesienia, zadrzewienia bądź zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych.

7) Kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

8) Nakładanie w drodze decyzji obowiązku rekultywacji gruntów na osoby powodujące utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów.

9) Rekultywacja na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony gruntów Rolnych. Rekultywacja gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa.

10) Rekultywacja na cele nierolnicze  i nieleśne gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa lub środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach.

11) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie określonym w art.33 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub świadectwo),

d) kwestionariusz osobowy,

e)oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

f) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.

h) ewentualnie  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 24.01.2007r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora d/s rolnictwa w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

 

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

 

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/powiat/monki/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

 STAROSTA

 /-/ mgr Zbigniew Męczkowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-01-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-09