STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Mońkach na 1/2 etatu z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a

1. Wymagania niezbędne:
a) wynikające z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn.zm.),
b) brak kary za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako radca prawny w administracji publicznej,
d) posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
b) ukończone szkolenia lub kursy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
c) zaangażowanie, zdolność negocjacyjna, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych.
b) opiniowanie zawieranych przez powiat umów i porozumień,
c) wykonywanie zastępstwa sądowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
d) udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom starostwa w zakresie interpretacji przepisów prawnych,
e) informowanie pracowników Starostwa o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działalności Powiatu,
f) w razie konieczności realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownictwo Starostwa.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kserokopia dowodu osobistego,
c) list motywacyjny,
d) dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom ),
e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.
i) kserokopie świadectw pracy, umów lub zaświadczeń dokumentujące staż pracy,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 11.06.2010 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a”.

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach, na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 1 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

4. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.


STAROSTA

/-/ mgr Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-05-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-05-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-05-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-05-31