STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a

1. Wymagania niezbędne:
a) wynikające z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn.zm.),
b) brak kary za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako radca prawny w administracji publicznej,
d) posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
b) udokumentowana znajomość co najmniej jednego języka obcego,
c) ukończone szkolenia lub kursy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
d) zaangażowanie, zdolność negocjacyjna, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych.
b) opiniowanie zawieranych przez powiat umów i porozumień,
c) wykonywanie zastępstwa sądowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
d) udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom starostwa w zakresie interpretacji przepisów prawnych,
e) informowanie pracowników Starostwa o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działalności Powiatu,
f) w razie konieczności realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownictwo Starostwa.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kserokopia dowodu osobistego,
c) list motywacyjny,
d) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom ),
e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.
i) kserokopie świadectw pracy, umów lub zaświadczeń dokumentujące staż pracy,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 22. 01. 2010 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a ”.

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ((http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

STAROSTA

/-/ mgr Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-01-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-01-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-01-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-01-11