STAROSTA MONIECKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul.Słowackiego 5a

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) nie karanie za przestępstwo umyślne,
c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,
c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,
d) udokumentowane doświadczenie w pracy.
e) komunikatywność, sumienność, operatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) podejmowanie działań i koordynowanie współpracy z zagranicą,
b) uczestnictwo w projektowaniu i zarządzaniu projektami – prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, kontrola merytoryczna,
c) zbieranie informacji o dostępnych środkach finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
d) promowanie programów pomocowych możliwych do wdrażania w powiecie,
e) prowadzenie dokumentacji Wydziału, archiwizacja dokumentów,
f) współpraca z jednostkami samorządowymi w ramach działań wydziału,
g) promocja powiatu.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom ),
d) kwestionariusz osobowy,
e)oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
f) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.
h) ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 08. 12. 2008r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5”.

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.


STAROSTA

/-/ mgr Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-11-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-11-20

Data modyfikacji: 2008-11-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-11-20