STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora ds.promocji powiatu, kultury, sportu i turystyki w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach , 19-100 Mońki ul.Słowackiego 5a

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe w specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku np. nauki społeczne, dziennikarstwo, socjologia itp.,

2) nie karanie za przestępstwo umyślne,

3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

4) posiadanie obywatelstwa polskiego,

5) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) praktyka w wykonywaniu zadań z zakresu promocji, kultury lub sportu – min. 2 lata,

2) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – preferowane minimum 2 lata,

4) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,

5) prawo jazdy kat.B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Pracownik będzie wykonywał zadania przypisane przepisami prawa do kompetencji powiatu z zakresu  kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji powiatu, a w szczególności:

    

 1. Animacja działalności kulturalnej na terenie powiatu.
 2. Przygotowywanie wniosków do Unii Europejskiej o dofinansowanie zadań z zakresu promocji. kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
 3. Nadzór na wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej.
 4. Opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych na terenie powiatu.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi i społecznymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów kulturalnych i koordynacja imprez na terenie powiatu.
 6. Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami sportowymi w zakresie koordynacji imprez sportowych na terenie powiatu.
 7. Opracowywanie kalendarza imprez sportowych na terenie powiatu.
 8. Opracowywanie programów promocji i rozwoju turystyki na terenie powiatu.
 9. Współpraca z mediami w zakresie informacji i promocji powiatu monieckiego.
 10. Informowanie mieszkańców o działalności organów powiatu.
 11. Prowadzenie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach, w tym przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie.
 12. Przygotowywanie materiałów promocyjnych o powiecie: folderów, informatorów itp.
 13. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej ważniejszych wydarzeń.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom),

4) kserokopia dowodu osobistego,

6) kserokopia prawa jazdy,

7) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

8) kwestionariusz osobowy,

9) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

11)  zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

12) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”..

13) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.

 

 

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 29.05.2007r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  ds. promocji powiatu, kultury, sportu i turystyki w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

 

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

 

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/powiat/monki/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

             STAROSTA

/-/ mgr Zbigniew Męczkowski 

         

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-15

Data modyfikacji: 2007-05-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-15