STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Al. Niepodległości 3.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) nie karanie za przestępstwo umyślne,

c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

g) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

z póź. zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r.

Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

 

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

a) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,

b) preferowany staż pracy na stanowiskach urzędniczych związanych ze stanowiskiem,

c) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,

d) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,

e) rzetelność, staranność, terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowywanie dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji,

2) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji i remontów mienia powiatowego,

3) Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin na terenie Powiatu,

4) Współpraca przy tworzeniu projektów składanych o dofinansowywanie realizacji zadań z programów pomocowych Unii Europejskich i innych.

5) Archiwizowanie dokumentacji znajdującej się w Wydziale,

6) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Wicestarostę i Kierownika Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

 


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom),

d) kwestionariusz osobowy,

e)oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

f) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.

h) ewentualnie kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

 

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 108), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 07 sierpnia 2009 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach, Al. Niepodległości 3”.

 

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

 

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

 

w/z STAROSTY

 

/-/ mgr inż. Jan Zabielski

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2009-07-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2009-07-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2009-07-28