STAROSTA MONIECKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

w Starostwie Powiatowym w Mońkach ul. Słowackiego 5a

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie ogólnokształcące,

b) nie karanie za przestępstwo umyślne,

c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

f) ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

a) wykształcenie wyższe prawnicze,

b) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – preferowane minimum 2 lata,

c) praktyczna znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków pomocowych,

c) biegła znajomość obsługi komputerowych programów użytkowych,

d) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,

e) prawo jazdy kat.B,

f) praktyczna znajomość języka angielskiego,

g) samodzielność i kreatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    

Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z zagranicą, programów pomocowych i integracji europejskiej oraz inicjowania rozwoju gospodarczego powiatu monieckiego i aktywizacji rynku pracy, w tym w szczególności:

1)       Prowadzenie i organizowanie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej w zakresie integracji europejskiej.

2)       Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi.

3)       Organizowanie działań mających na celu udział w programach pomocowych oraz współpraca w tworzeniu do nich projektów.

4)       Opracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej realizowanych przez Starostwo i Zarząd Powiatu.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub świadectwo),

d)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

d) kwestionariusz osobowy,

e) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),

f) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje, opinie itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (pokój Nr 109), lub pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 24.01.2007r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

 

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

 

3. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mońkach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/powiat/monki/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

 

 

STAROSTA

 /-/ mgr Zbigniew Męczkowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-01-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-09