ZARZĄD POWIATU w MOŃKACH
OGŁOSZA NABÓR
na kierownicze stanowisko urzędnicze -
DYREKTORA PŁYWALNI POWIATOWEJ W MOŃKACH

I. Nazwa i adres jednostki:
Pływalnia Powiatowa w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 B, 19-100 Mońki.

II. Kierownicze stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Pływalni Powiatowej w Mońkach.

III. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 3 - letni staż pracy,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

IV. Wymagania dodatkowe (preferowane) od kandydatów:
1)znajomość przepisów w zakresie: samorządu powiatowego, finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, sportu i prawa zamówień publicznych,
2) dyspozycyjność, komunikatywność, operatywność,
3) zdolności organizacyjno-menedżerskie,
4) koncepcja funkcjonowania Powiatowej Pływalni w Mońkach.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) gospodarowanie powierzonym majątkiem,
2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki budżetowej,
3) prowadzenie właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektu,
4) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
5) świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe,
6) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,
7) utrzymanie w sprawności urządzeń, sprzętu oraz środków trwałych na obiekcie,
8) bieżące zaopatrzenie obiektu w materiały i środki niezbędne do właściwej eksploatacji,
9) sporządzanie właściwych analiz i zestawień z działalności pływalni,
10) współpraca z organami samorządów terytorialnych, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami sportowo-rekreacyjnymi,
11) zabezpieczenie mienia oraz właściwego stanu sanitarnego pływalni,
12) zatrudnianie i zarządzanie personelem Pływalni Powiatowej w Mońkach,

VI. Wymagane dokumenty
1) życiorys /CV/
2) list motywacyjny ,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie z klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich   danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”

VII. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a (sekretariat), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru
na stanowisko Dyrektora Pływalni Powiatowej w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 B”

oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


VIII. Dodatkowe  informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w pkt VII nie będą rozpatrywane.
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

1)  informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
2) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
3)  informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
4) procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)


Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

Starosta

-//- Joanna Kulikowska

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-04-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-04-11