Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze, stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą w Mońkach, Al. Niepodległości 3, w wymiarze pełnego etatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze, stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą w Mońkach,  Al. Niepodległości 3, w wymiarze pełnego etatu.

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ), Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.


1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach,
ul. Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki

2. Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) wykształcenie wyższe,
2) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3) co najmniej 5-letni staż pracy w pomocy społecznej,
4) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
6) niekaralność (prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
7) nieposzlakowana opinia,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1) preferowane wykształcenie wyższe magisterskie,
2) znajomość przepisów prawa, w szczególności:
a) ustawy o samorządzie powiatowym,
b) ustawy o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi,
c) ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
d) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z aktami wykonawczymi,
e) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi,
f) ustawy o finansach publicznych,
g) kodeksu postępowania administracyjnego,
3) dyspozycyjność i komunikatywność,
4) ogólna znajomość planowania budżetowego,
5) umiejętność organizacji pracy,
6) wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
1) organizowanie pracy PCPR, w tym czuwanie nad realizacją i terminowym wykonywaniem zadań wynikających z przepisów,
2) wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników PCPR,
3) planowanie, dysponowanie i nadzór nad środkami budżetu PCPR,
4) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych podległym pracownikom,
5) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w ramach udzielonego przez starostę upoważnienia,
6) składanie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności PCPR oraz przedkładanie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
7) realizacja zadań określonych w: ustawie o pomocy społecznej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu przyznawania i realizacji świadczeń pomocy społecznej w zakresie należącym do zadań Powiatu oraz w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
9) współpraca z organami samorządów lokalnych, ośrodkami pomocy społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi,
10) współpraca z sądami w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,
11) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty, z zakresu działania PCPR,
12) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu, z zakresu działania PCPR,
13) inicjowanie i czuwanie nad realizacją programów i strategii,  planowanie, wytyczanie kierunków działania PCPR,
14) sporządzanie sprawozdań z działalności PCPR.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
3) przygotowana w formie pisemnej koncepcja funkcjonowania PCPR ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia realizacji zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej,
4) kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat na stanowisko posiada doświadczenie zawodowe z zakończonymi okresami zatrudnienia),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) oświadczenie kandydata dotyczące:
- posiadania obywatelstwa polskiego,
- posiadania pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) zaświadczenie od lekarza I kontaktu bądź oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
9) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

 

Oświadczenie o którym mowa powyżej może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach, - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

 .....................................................................                ......................................................................

          (miejscowość i data)                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

7. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku,
3) budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – w budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich,
4) praca jednozmianowa,  czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;

5) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;

6) na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia;

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekraczał 6 %.

9. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a ( sekretariat lub BOK ), lub pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, w terminie do dnia 21 września 2020r. r. w  zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko kierownicze, stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą w Mońkach Al. Niepodległości 3, w wymiarze pełnego etatu. “

             oraz  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

10. Dodatkowe informacje.

1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Mońkach po terminie określonym w

pkt 7 nie będą rozpatrywane,
2) sekretariat Starostwa Powiatowego w Mońkach,  na kopercie oznakowanej jak omówiono w punkcie 7 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa,

3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną   w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu   o naborze,

4) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru,

5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w Mońkach.

                                                                                          STAROSTA

                                                                                mgr Błażej Buńkowski

 


11. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki reprezentowane przez Starostę Monieckiego.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj.: Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: KP) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 KP a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w  związku z art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 KP.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO.

7.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2020-09-09

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-09-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2020-09-09